งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 8.30 – น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 8.30 – น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 8.30 – 13.15 น.
สัมมนาฟรี!!! “เกาะติดภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยปี 2553” สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เชิญร่วมสัมมนารายงานภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลปี 2553 และแนวโน้มปี 2554 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น จากภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยให้เหมาะสม พร้อมกันนี้มีการนำเสนอศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โดยเปิดตัว Website ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลต่อไป วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 8.30 – น. โรงแรม อมารีวอเตอร์เกรท ประตูน้ำ ห้อง บางลำพู ชั้น 6 กำหนดการ 8.30 – 9.00น. ลงทะเบียน 9.00 – 9.15 น. กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา โดย รองผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและ เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (นายราเมศวร์ อุปถัมพันธุ์) ประธานกล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมราย สาขา 1 (นายสมศักดิ์ จุลเสน) 9.15 – น. “เกาะติดภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยปี 2553” น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 11.45น. “แนะนำศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล” 11.45 – น สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 12.15 – น. รับประทานอาหารกลางวัน วิทยากร คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร  ดร. ประจักษ์ ทรัพย์มณี ที่ปรึกษาโครงการฯ คณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดร. สมจินต์ สันถวรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ คุณ ศิโรรัตน์ สุภาษา นักวิจัย นักวิจัย/นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณรัชวดี โทร ต่อ 124 โทรสาร 02–713–6293 สำรองที่นั่งก่อนวันที่ 13 กันยายน 2553

2 ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตรที่สมัคร วันที่จัด / / ข้อมูลบริษัท ชื่อ… ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จ) ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ แฟกซ์ ประเภทสมาชิก สามัญ สมทบ(นิติบุคคล) สมทบ(บุคคลธรรมดา) ไม่ได้เป็นสมาชิก ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา (ตัวบรรจง) 1. ชื่อ-สกุล Name-Surname … …………………………………... ตำแหน่ง โทรศัพท์ มือถือ อีเมลล์ 2. ชื่อ-สกุล อีเมลล์ วิธีการสมัคร 1. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน และส่งมาที่ หรือ 2. สมัครออนไลน์ที่ การตอบรับ แผนกฝึกอบรมและสัมมนาจะส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมไม่เกิน 1 สัปดาห์ก่อนการฝึกอบรม/สัมมนา หากท่านไม่ได้รับการยืนยันจากสถาบัน กรุณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกฝึกอบรมและสัมมนา ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ต่อ 124 โทรสาร อีเมลล์ เว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 8.30 – น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google