งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
“ประเทศมั่นคง สังคมไทย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย”

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
สถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ Create by Siriphan K.

3 Population of Thailand
ประชากรรวม (ต.ค.52) = 67 ล้านคน ชาย : หญิง = : 34.0 ล้านคน 11.7 21.3 BKK 6.7 15.3 8.4 Create by Siriphan K. Create by Siriphan K.

4 Thailand Population Pyramid
Source – Statistics Thailand 1960, 1980, National Statistics Organization. Population Projection Institute for Population and Social Research, Mahidol University

5 อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย
Feminization of Elderly 10.9 แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Create by Siriphan K.

6 อายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy)
อายุ (ปี) เมื่อแรกเกิด เมื่ออายุ 60 ปี เมื่ออายุ 80 ปี ช. = ญ. = 74.1 ช. = ญ. = 20.9 ช. = ญ. = 10.2 แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 2545 Create by Siriphan K.

7 การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY)
Disability Adjusted Life Year : ดัชนีบอกความสูญเสียด้านสุขภาพ = จำนวนปีที่เสียไปของสุขภาพที่ดี (ทั้งจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและจากความพิการ ทุพพลภาพ) accident 3.5 โรคติดต่อ 11.3 โรคไม่ติดต่อ 85.2 Create by Siriphan K. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ก.สธ. 2542

8 การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY)
Hypertension ดัชนีมวลกายสูง ระดับ cholesterol สูง บริโภคผัก ผลไม้น้อย accident 3.5 โรคติดต่อ 11.3 โรคไม่ติดต่อ 85.2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ก.สธ. 2542 Create by Siriphan K.

9 Create by Siriphan K. Create by Siriphan K.

10 โรควิถีชีวิต มะเร็ง ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง เบาหวาน หัวใจ
Create by Siriphan K.

11 สถานะสุขภาพและปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุไทย
Create by Siriphan K.

12 ประเทศไทย : สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
ร้อยละประชากรผู้สูงอายุ 58.8 วัยต้น (60-69) 31.7 วัยกลาง 9.5 วัยปลาย (>80) ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ Create by Siriphan K.

13 การกระจายตัวของประชากรผู้สูงอายุ
Create by Siriphan K.

14 อัตราผู้สูงอายุแต่ละภาค พ.ศ. 2550
Create by Siriphan K.

15 การกระจายตัวของประชากรผู้สูงอายุ
จำนวนสูงสุด 5 จว.แรก นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี อัตราสูงสุด 5 จว.แรก พิจิตร ลำพูน แพร่ สุโขทัย ลำปาง Create by Siriphan K.

16 สถานภาพสมรสผู้สูงอายุ
Create by Siriphan K.

17 ลักษณะการอยู่อาศัย ปัญหาการอยู่คนเดียว
Create by Siriphan K.

18 โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพ
สาเหตุการเสียชีวิต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคข้อ หอบหืด หลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) มะเร็ง หัวใจ ไต เบาหวาน ปอดอักเสบ ตับ อัมพาต ที่มา สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข ก.สธ. 2544 Create by Siriphan K.

19 อัตราการเป็นโรคเรื้อรัง
มะเร็ง 0.5 หลอดเลือดสมองตีบ 1.6 อัมพาต อัมพฤกษ์ 2.5 หัวใจ 7.0 เบาหวาน 13.3 ความดันโลหิตสูง 31.7 Create by Siriphan K.

20 โรคของผู้สูงอายุที่เป็นปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน
HT Alzheimer Create by Siriphan K.

21 การคาดประมาณภาวะสมองเสื่อม พ.ศ.2543 – 2573
Create by Siriphan K.

22 ความชุกของภาวะสมองเสื่อมช่วงอายุต่างๆ
Create by Siriphan K.

23 พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ทั้งสอง การออกกำลังกายสม่ำเสมอ สุรา บุหรี่ Create by Siriphan K.

24 ร่างยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 2550 - 59
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระมรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล Creat by Siriphan K.

25 วิสัยทัศน์ ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโรควิถีชีวิต ด้วยการรวมพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ สมดุล ยั่งยืน และเป็นสุข บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Create by Siriphan K.

26 เป้าหมายสูงสุด ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศมีภูมิคุ้มกันและศักยภาพในการสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้ Create by Siriphan K.


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google