งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 1

2 เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ 2

3 1. ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และปลอดภัย 1. ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และปลอดภัย มิติประสิทธิผล 3 2. ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยกระบวนการ Primary GMP เพื่อส่งเสริมครัวไทยเป็นครัวโลก 2. ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยกระบวนการ Primary GMP เพื่อส่งเสริมครัวไทยเป็นครัวโลก 3. สนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) 4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 5. ส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้ยาสามัญ (Generic Drug) เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ 5. ส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้ยาสามัญ (Generic Drug) เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4 6. จัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ตามสื่อต่าง ๆ เช่น เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน สื่อ online 6. จัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ตามสื่อต่าง ๆ เช่น เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน สื่อ online มิติประสิทธิผล 4 7. ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 8. การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด และการใช้ยาในทางที่ผิด 8. การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด และการใช้ยาในทางที่ผิด 9. พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นศูนย์กลาง สุขภาพนานาชาติ เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5 5 12. การเตรียมการรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 11. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 13. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเขตสุขภาพ และพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย มิติประสิทธิภาพ เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 10. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส (Reprocess)

6 6


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google