งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างมาตรการ / กลไก เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน S1 มีการให้บริการข้อมูลเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างมาตรการ / กลไก เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน S1 มีการให้บริการข้อมูลเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างมาตรการ / กลไก เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน S1 มีการให้บริการข้อมูลเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน S2 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประสิทธิ ผล มิติที่ 1 ประสิทธิ ผล มิติที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตร์กองกลาง ปีงบประมาณ 2556 คุณภาพ การบริการ มิติที่ 2 คุณภาพ การบริการ มิติที่ 2 P2 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนและเกิดความคุ้มค่า P3 ยกร่าง ปรับปรุง และ พัฒนากฎหมายให้ ทันสมัย C1 ยกระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ มิติที่ 3 การพัฒนา องค์การ มิติที่ 4 การพัฒนา องค์การ มิติที่ 4 วิสัยทัศน์ กองกลางเป็นหน่วยงานสมรรถนะสูงในการ สนับสนุนและให้บริการ วิสัยทัศน์ กองกลางเป็นหน่วยงานสมรรถนะสูงในการ สนับสนุนและให้บริการ พันธกิจ พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย พันธกิจ พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย L1 พัฒนาระบบสารสนเทศใน การทำงาน L1 พัฒนาระบบสารสนเทศใน การทำงาน (10) ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (10) ร้อยละของระดับความพึง พอใจของบุคลากร สท. ใน การประชุมประจำเดือน P1 เพิ่ม ประสิทธิภาพของ งกระบวนการ บริการ (1) จำนวน กระบวน การใน กองกลา งที่ได้รับ การ ปรับปรุง (2.5) ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ เบิกจ่าย งบประมาณ (1) ระดับความสำเร็จ ของการยกร่าง ปรับปรุง และพัฒนา กฎหมายให้ทันสมัย (1) ร้อยละ ความ ถูกต้อ งของ การ ให้บริก าร (15) ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ของกองกลาง (15) ระดับความสำเร็จของการมีข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้บริการรองรับ ประชาคมอาเซียน (2.5) ระดับความสำเร็จ ของปริมาณ ผลผลิตที่ทำได้จริง เปรียบเทียบกับ เป้าหมายผลผลิต ตามเอกสาร งบประมาณ รายจ่าย (3) ระดับ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตาม มาตรการ ประหยัด พลังงาน (25) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1/2/5 (10) ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ P4 ส่งเสริม กำกับองค์กร (1) ร้อยละ ความสำเร็จ ของการจัดทำ รายงาน ควบคุม ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด P5 สร้างความ คุ้มค่าด้านการ บริหารงบประมาณ (3) - ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยการ ผลิต - ร้อยละ ความสำเร็จการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผน ยุทธศาสตร์

3


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างมาตรการ / กลไก เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน S1 มีการให้บริการข้อมูลเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google