งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการวิจัย
นายแพย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 หัวข้อการเขียน ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม
วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ บรรณานุกรม

3 ชื่อเรื่อง ใจความสำคัญของการศึกษา สั้น กระชับและเข้าใจง่าย น่าสนใจ

4 บทคัดย่อ ไม่ควรเกิน หน้ากระดาษ A4
ควรเขียนวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุป และ การนำไปใช้ประโยชน์ เน้นสาระสำคัญ ที่น่าสนใจ การนำไปใชประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ แต่เขียนน้อยที่สุด

5 บทนำ กล่าวถึงความสำคัญของปัญหา อ้างถึงการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา
สาเหตุที่ต้องวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ

6 วัตถุประสงค์ 1.เป็นกริยาเชิงการเรียนรู้เช่น ทราบ อธิบาย หาความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ พัฒนา หารูปแบบ เป็นต้น 2.ต้องบอกผลลัพธ์ของการศึกษาครั้งนี้ 3.มีความชัดเจน เข้าใจง่าย

7 การทบทวนวรรณกรรม จัดทำ Out line ก่อน
การลำดับเนื้อหา ไม่มีข้อจำกัด แต่ควรเริ่มต้นด้วยเนื้อหาที่เป็นใจความสำคัญของการวิจัยนี้ รวบรวมบทความ วิเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมา เลือกมาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

8 วิธีการศึกษา การออกแบบการศึกษา ประชากรศึกษา ประชากรตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่าง แสดงวิธีคิด วิธีการเลือกตัวอย่าง การเลือกพื้นที่ เหตุผล

9 การเก็บข้อมูล -การเตรียมทีม การเตรียมชุมชน การเตรียมอุปกรณ์ -วิธีการเก็บข้อมูล ชนิดของข้อมูล แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล - องค์ประกอบของเครื่องมือ - ทดสอบความเชื่อมั่น

10 ผลการศึกษา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ทำ Dummy Table ก่อน พิจารณาจาก โครงร่างความคิดของการวิจัย เช่น อะไรคือตัวแปรต้น ตัวแปรตาม อธิบายลักษณะของประชากรหรือตัวแปรต้น แสดงผลโดยใช้สถิติที่ถูกต้องและเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการออกแบบการวิจัยและวัตถุประสงค์ การนำเสนอในรูปตารางจะมีความชัดเจน แต่ไม่มากเกินไป

11 การสรุปผล เขียนย่อความ ประเด็นสำคัญที่พบในการศึกษาครั้งนี้ กระชับสั้น

12 การอภิปรายผล อภิปรายจากสิ่งที่เราพบจากการศึกษา แนวทางการอภิปราย
-อธิบายสาเหตุการเกิด โดย ทฤษฎี กฎธรรมชาติ ความรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว -เชื่อมโยงfinding หาความเป็นเหตุ เป็นผล -ความสอดคล้องของผลการศึกษากับการศึกษาอื่น -โอกาสในการเกิดอคติ ความผิดพลาดของการเก็บข้อมูล เครื่องมือ -ข้อจำกัดในการวิจัย

13 ข้อเสนอแนะ เป็นผลสืบเนื่องจากสิ่งที่พบในการศึกษานี้ เป็นการขยายผล
เป็นการประยุกต์ไปใช้

14 ขอบคุณมากครับ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google