งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self Assessment Report)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self Assessment Report)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self Assessment Report)
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550 Module 7 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามแนวเกณฑ์ PMQA (Self Assessment Report)

2 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เกณฑ์คะแนน การประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 1 - 6

3 TQA เกณฑ์คะแนน หมวด 1 - 6

4 TQA เกณฑ์คะแนน หมวด 1 - 6

5 การประเมิน หมวด 1-6 PDCA+R / ADLI
Integration I Alignment Learning L Approach A Result Check / Act Plan Deployment D Do

6 A D L I วงจรการจัดการ ADLI Approach Deployment Learning Integration A1
Goal A2 Plan A3 Assessment Plan Deployment D Learning L Integration I Result R

7 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6
แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 A D L I (1) 0,5 % ไม่มีแนวทาง A1 ไม่มีถ่ายทอดไปปฏิบัติ หรือมีเล็กน้อย D1 ไม่เห็นแนวคิดการปรับปรุง หรือปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา L1 PDCA ไม่มีทิศทางเดียวกันแยกกันทำงานเอกเทศ I1 (2) 10,15 20,25 เริ่มมีแนวทาง มีผลต่อข้อกำหนด ขั้นเริ่มต้น A2 ถ่ายทอดไปปฏิบัติ เกือบทุกหน่วย D2 เริ่มเปลี่ยนจากตั้งรับมาเป็นแนวคิดปรับปรุงทั่วไป L2 มีทิศทางเดียวกับหน่วยงานอื่น ร่วมกันแก้ปัญหา I2 (3) 30,35 40,45 มีแนวทาง มีผลต่อข้อกำหนดพื้นฐาน (บางส่วน) ขั้นปานกลาง A3 เว้นบางหน่วย อยู่ขั้นเริ่มต้น D3 เริ่มมีระบบประเมินปรับปรุงกระบวนการสำคัญ L3 เริ่มมีทิศทางเดียวกับความต้องการพื้นฐานขององค์กร I3

8 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6
แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 A D L I (4) 50,55 60,65 % มีแนวทาง มีผลต่อข้อกำหนด โดยรวม (ส่วนใหญ่) ขั้นดี A4 ถ่ายทอดไปปฏิบัติ อาจต่างกัน บางหน่วย D4 มีระบบประเมินปรับปรุงใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ระดับองค์กร L4 PDCA มีทิศทางเดียวกับ ความต้องการพื้นฐานองค์กร I4 (5) 70,75 80,85 ต่างๆ (ทุกส่วน) ขั้นดีมาก A5 เกือบครบทุกหน่วย D5 มีระบบประเมินปรับปรุงใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ วิเคราะห์แบ่งปันในระดับองค์กร L5 มีทิศทางที่บูรณาการกับความต้องการ องค์กร I5 (6) 90,95 100 มีผลต่อข้อกำหนดต่างๆ (ทุกส่วน) ขั้นสมบูรณ์ A6 ในทุกหน่วย D6 มีระบบประเมินปรับปรุงใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ สู่การจัดการ การวิเคราะห์แบ่งปันความรู้ สร้างนวัตกรรมทั่วองค์กร L6 มีทิศทางบูรณาการ กับความต้องการองค์กรเป็นอย่างดี I6

9 6 5 4 3 2 1 การประเมิน หมวด 1-6 ADLI จุดอ่อน จุดแข็ง ขั้นสมบูรณ์
ขั้นดีมาก 3 ขั้นดี 2 ขั้นปานกลาง 1 ขั้นเริ่มต้น ไม่มีระบบ

10 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6
แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามที่ 1 จุดอ่อน จุดแข็ง 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 A D L I 1 2 3 4 5 6 Score Sum/4 Level A D L I ?

11 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6
แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามที่ 1 จุดอ่อน จุดแข็ง 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 A D L I 1 2 3 4 5 6 Score Sum/4 Level A 65 165/4 = 41.25 D 45 L 35 I 20 3

12 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เกณฑ์คะแนน การประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 7

13 TQA เกณฑ์คะแนน หมวด 7 ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้มหรือมีเพียงเล็กน้อย ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบหรือมีเพียงเล็กน้อย

14 TQA เกณฑ์คะแนน หมวด 7

15 การประเมิน หมวด 7 LeTCLi
Level Le Goal Linkage Li KRA KPI Trend T Trend Key Measure Compare C Benchmark

16 Le T C Li ระบบผลลัพธ์ LeTCLi Level Trends Compare Linkage T1 T2 T3 X Y
Key Result Area : X Result Goal T1 T2 T3 X Y Z 40 50 40 45 40 kpi 1 40 1 40 50 40 kpi 2 50 50 50 50 45 50 2 50 40 40 35 35 50 45 40 35 kpi 3 3 35 45 35 45 50 45 45 45 kpi 4 45 4 45 50 45

17 แนวทางการให้คะแนน หมวด 7
แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 Le T C Li (1) 0,5 % ไม่มีรายงานผลลัพธ์ มีผลลัพธ์ที่ไม่ดี Le1 ไม่มีรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้มหรือ ข้อมูลแสดงแนวโน้มทางลบ T1 ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ C1 ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสำคัญต่อความต้องการ Li1 (2) 10,15 20,25 มีรายงานผลลัพธ์น้อย มีการปรับปรุงบ้าง เริ่มมีผลการดำเนินงานที่ดีบางเรื่อง Le2 ไม่มีรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีเพียงเล็กน้อย T2 ไม่ชัดเจน C2 มีการรายงานผลลัพธ์น้อยเรื่องที่มีความสำคัญต่อความต้องการ Li2 (3) 30,35 40,45 มีรายงานผลลัพธ์และ มีการปรับปรุงและ มีผลการดำเนินงานที่ดีหลายเรื่อง Le3 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการพัฒนาของแนวโน้มที่ดี T3 เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบบางส่วนชัดเจน C3 มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความสำคัญต่อความต้องการ Li3

18 แนวทางการให้คะแนน หมวด 7
แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 Le T C Li (4) 50,55 60,65 % มีรายงานผลลัพธ์และมีการปรับปรุงและ มีผลการดำเนินงานที่ดี ในเกือบทุกเรื่อง Le4 รายงานไม่มีแนวโน้มปรับปรุงทางลบ ไม่มีระดับผลการดำเนินการที่ไม่ดี ในเรื่องที่สำคัญ T4 มีแนวโน้มระดับผลการดำเนินการเชิงเปรียบเทียบบางเรื่องระดับดีถึงดีมาก C4 มีรายงานผลลัพธ์สนองต่อความต้องการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการที่สำคัญ เป็นส่วนใหญ่ Li4 (5) 70,75 80,85 มีรายงานผลลัพธ์และ มีผลการดำเนินงาน ที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องสำคัญเป็นส่วนใหญ่ Le5 มีรายงานรักษาแนวโน้มปรับปรุงที่ดี และรักษาระดับผลดำเนินการที่ดี ได้เป็นส่วนใหญ่ T5 มีแนวโน้มระดับผลการดำเนินการเชิงเปรียบเทียบส่วนมาก ระดับที่ดีมาก แสดงถึงความเป็นผู้นำ C5 มีรายงานผลลัพธ์สนองต่อความต้องการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการและแผนปฏิบัติการที่สำคัญ เป็นส่วนใหญ่ Li5 (6) 90,95 100 มีผลการดำเนินงานในปัจจุบันที่ดีเลิศในเรื่องสำคัญเป็นส่วนใหญ่ Le6 มีรายงานแนวโน้มปรับปรุงที่ดีเลิศ และรักษาระดับผลดำเนินการที่ดีเลิศ T6 แสดงถึงความเป็นผู้นำและเป็นระดับเทียบเคียงต้นแนนให้องค์กรอื่นในหลายเรื่อง C6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการและแผนปฏิบัติการที่สำคัญ อย่างสมบูรณ์ Li6

19 การประเมิน หมวด 7 LeTCLi
จุดอ่อน จุดแข็ง 6 ขั้นดีเลิศ สมบูรณ์ 5 ขั้นดีมาก ส่วนใหญ่ 4 ขั้นดี ส่วนใหญ่ 3 ขั้นปานกลาง บางส่วน 2 ขั้นเริ่มต้น เล็กน้อย 1 ไม่มีระบบ

20 แนวทางการให้คะแนน หมวด 7
แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 คำถามที่ 1 จุดอ่อน จุดแข็ง 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Le T C Li 1 2 3 4 5 6 Score Sum/4 Level Le T C Li ?

21 ระบบนำเสนอคะแนน

22 ตารางรายงานสรุป ระดับคำถามย่อย
ประเด็นย่อย คะแนน 0-10 จุดแข็ง จุดอ่อน

23 ตารางรายงานสรุป ระดับหมวด
อ้างอิง จุดแข็ง อ้างอิง โอกาสในการปรับปรุง

24 แนวทางคำนวณค่าคะแนนเบื้องต้น
Element คำถามย่อย Subpart คำถามหลัก Area to address ประเด็นที่พิจารณา Item หัวข้อ Category หมวด คะแนนคำถาม รวมคะแนน หารจำนวนข้อ รวมคะแนน หารจำนวน subpart คะแนนคำถาม คะแนนคำถาม รวมคะแนน หารจำนวนข้อ รวมคะแนน หารจำนวน area to address คะแนนคำถาม รวมคะแนน หารจำนวน subpart คะแนนคำถาม รวมคะแนน หารจำนวนข้อ รวมคะแนน Total Score คะแนนคำถาม คะแนนคำถาม รวมคะแนน หารจำนวนข้อ รวมคะแนน หารจำนวน area to address รวมคะแนน หารจำนวน subpart คะแนนคำถาม คะแนนคำถาม รวมคะแนน หารจำนวนข้อ คะแนนคำถาม X น้ำหนักคะแนน ตามเกณฑ์รางวัล หรือ ตามองค์กรเห็นชอบ

25 กราฟการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ระดับประเด็นพิจารณา Score Area to address

26 กราฟการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ระดับหัวข้อ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Score Item

27 การจัดลำดับความสำคัญ

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self Assessment Report)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google