งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน การทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินผล ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามผลการปฏิบัติงาน การทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินผล ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามผลการปฏิบัติงาน การทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินผล ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 มิถุนายน 2554

2 วัตถุประสงค์ จัดระบบการรายงานผลของกรมให้มีรูปแบบที่เหมาะสม
ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ร่วมกำหนดแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการตรวจสอบและประเมินผล นำระบบ DATA Center มาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล

3 กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการระบบการตรวจสอบ และประเมินผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของภาคราชการ นำเสนอภารกิจและรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดมความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

4 กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการบูรณาการด้านระบบการตรวจสอบและประเมินผล ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น) แนวคิดในการบูรณาการงานด้านติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ขั้นตอน / แผนการดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ในการบูรณาการงานด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบูรณาการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบูรณาการงาน

5 กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
กิจกรรมที่ 2 (ต่อ) ประชุมหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (สพภ. และศพจ. ในเครือข่ายภาค 6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน ข้อดี ข้อด้อยของระบบรายงาน ปัญหา และอุปสรรคในการรายงานผล ข้อเสนอแนะในระบบรายงานผล

6 กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตรวจสอบและประเมินผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การตรวจสอบและประเมินผล

7 กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2554
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการด้านการตรวจสอบและประเมินผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เช่น หลักการและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการระบบตรวจสอบและประเมินผล ฯลฯ พิจารณาข้อมูลของระบบการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบูรณาการฯ กำหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล นำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบูรณาการฯ

8 กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2554
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์การตรวจสอบและประเมินผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน ระบบรายงานผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DATA Center) ระบบฐานข้อมูลการให้บริการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ระดมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในระบบรายงานผล ทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์การตรวจสอบและประเมินผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

9 แนวคิดและหลักการในการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สร้างการทำงานแบบ Work Collaboration โดยคำนึงถึงการทำงานจริงของผู้ใช้ ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายงาน การตรวจสอบและประเมินผล (Online)

10 วัตถุประสงค์ของการประเมินภาคราชการระบบใหม่
ผลการดำเนินงานระดับองค์การ (Organization Performance) เพื่อประกอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผลงานระดับบุคคล (Individual Performance) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินรางวัล


ดาวน์โหลด ppt การติดตามผลการปฏิบัติงาน การทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินผล ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google