งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพ็ญศรี คำเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทีมบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพ็ญศรี คำเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทีมบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพ็ญศรี คำเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทีมบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)
การจัดการความขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค์ เพ็ญศรี คำเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทีมบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)

2 ที่มา ข้อขัดแย้ง พฤติกรรมบริการ การไม่ฟังผู้ป่วย /ญาติ ความผิดพลาด
ในการสื่อสาร คุณภาพการบริการ การให้ข้อมูล

3 เป้าหมาย เพื่อลดความรุนแรงของข้อขัดแย้ง/พิพาทในการบริการ และให้ความขัดแย้ง/พิพาทยุติโดยเร็วในที่เกิดเหตุ ก่อนเข้าสู่การร้องเรียนที่รุนแรงหรือการฟ้องร้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และรักษาชื่อเสียงของบุคลากรและองค์กร 3

4 วิธีดำเนินการ 1.จัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง การปฏิบัติกรณีผู้ป่วยไม่พึงพอใจการ บริการหรือทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ และFlow การจัดการข้อร้องเรียน 4

5 วิธีดำเนินการ 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ทีมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 5

6 วิธีดำเนินการ 3. เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ประจำศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โดยปฏิบัติตามเทคนิค HEAT(Hear Empathize Apologize Take action) 6

7 วิธีดำเนินการ HEAT สรุปข้อมูล/รายงานเหตุการณ์/ แจ้งผลกลับ ส่งต่อ
7

8 วิธีดำเนินการ 4. ติดตามประเมินผลทุก 1 เดือน 8

9 ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้า หมาย 2553 2554 2555
1.จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้รับบริการ 1 2.จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของบุคลากร 2 3.จำนวนข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล 9

10 ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้า หมาย 2553 2554 2555
4.ร้อยละของการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 80% 100% 75% 5.ร้อยละของการจัดการข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพ 10

11 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุน ทีมงานมีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นในการทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ มีการสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 11

12 บทเรียนที่ได้รับ เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง/พิพาทบุคลากรบางส่วนเกิดความเข้าใจผิด คิดว่าเหมือนถูกจับผิด หรือปกป้องผู้รับบริการ ดังนั้นหัวหน้าหน่วยงานควรทำความเข้าใจกับบุคลากรและมีการสื่อสารข้อมูลในหน่วยงานให้มากขึ้น บุคลากรบางส่วนยังมีความเข้าใจมาตรา 41 ที่ไม่ถูกต้องในประเด็นที่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ลดการฟ้องร้องบุคลากร 12

13 บทเรียนที่ได้รับ การป้องกันการเกิดข้อขัดแย้ง/พิพาทในการบริการเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรทุกคนควรตระหนัก 13

14 การรู้จักใส่ใจไม่ตำหนิ เป็นวิธีสำคัญนั้นหนักหนา ช่วยกันเถิดพี่น้องผองเพื่อนยา ช่วยนำพาองค์กรปลอดร้องเรียน สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เพ็ญศรี คำเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทีมบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google