งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์สู่ บริการสุขภาพที่ น่าไว้วางใจ (High Reliability Healthcare) นพ. สุระ คุณคง คาพันธ์ โรงพยาบาล แม่สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์สู่ บริการสุขภาพที่ น่าไว้วางใจ (High Reliability Healthcare) นพ. สุระ คุณคง คาพันธ์ โรงพยาบาล แม่สาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์สู่ บริการสุขภาพที่ น่าไว้วางใจ (High Reliability Healthcare) นพ. สุระ คุณคง คาพันธ์ โรงพยาบาล แม่สาย

2 จำนวนคำร้อง ตาม ม.41

3 ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ แบ่งตามเพศ ปี 2555

4 ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ แบ่งตามอายุ ปี 2555

5 ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ แบ่ง ตามอาชีพ ปี 2555

6 ผู้ให้คำแนะนำการยื่นคำร้องขอรับเงิน ช่วยเหลือ ปี 2555

7 หน่วยบริการที่เป็นเหตุให้มีการยื่นคำ ร้องขอรับเงิน ปี 2555

8 บริการทางการแพทย์ที่เป็นเหตุให้ยื่นคำร้อง ขอรับเงิน ปี 2555 แผนกสูติ - นารีเวชกรรม 6 27.27 แผนกอายุรกรรม 9 40.91 แผนกศัลยกรรม 2 9.09 แผนกกุมารเวชกรรม 5 22.73 จำนวน ร้อยละ

9 กลยุทธ์สู่ บริการสุขภาพที่ น่าไว้วางใจ 1. ผู้นำ - มี - ต่อเนื่อ ง - มุ่งมั่น

10 กลยุทธ์สู่ บริการสุขภาพที่ น่าไว้วางใจ 2. ทีมงาน - สห วิชาชีพ - ความร่วมมือ ร่วมใจ

11 กลยุทธ์สู่ บริการสุขภาพที่ น่าไว้วางใจ 3. กัลยาณมิต ร - ที่ปรึกษา - องค์กร ภายนอก

12 กลยุทธ์สู่ บริการสุขภาพที่ น่าไว้วางใจ 4. จิต - คิดทาง ลบ - คิด ทางบวก - คิดตามความ เป็นจริง - SHA

13


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์สู่ บริการสุขภาพที่ น่าไว้วางใจ (High Reliability Healthcare) นพ. สุระ คุณคง คาพันธ์ โรงพยาบาล แม่สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google