งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2549 เท่ากับ 111.9 ก. พ.49 / ม. ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ก. พ.49 / ก. พ.48 สูงขึ้นร้อย ละ 5.6

4 ก. พ.49 / ม. ค.49 สูงขึ้น ร้อยละ 0.3 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม ไม่เปลี่ยนแปลง  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร ไก่สด - เนื้อสุกร ไก่สด - ไข่ไก่ - ไข่ไก่ - ปลา - ปลา - ผักสด - ผักสด  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผลไม้ - ผลไม้ - สัตว์น้ำ - สัตว์น้ำ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 0.5  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าไฟฟ้า - ค่าไฟฟ้า ( ปรับค่า Ft สูงขึ้น 19.01 ส. ต./ หน่วย ) ( ปรับค่า Ft สูงขึ้น 19.01 ส. ต./ หน่วย ) - ค่าโดยสารสาธารณะ ( รถ ร่วมฯ / บขส.) - ค่าโดยสารสาธารณะ ( รถ ร่วมฯ / บขส.) - น้ำมันดีเซล - น้ำมันดีเซล  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - น้ำมันเบนซิน - น้ำมันเบนซิน

5 5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

6 ก. พ.49 / ก. พ.48 สูงขึ้น ร้อยละ 5.6 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 3.2 ( ม. ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 4.2)  สินค้าราคาสูงขึ้น - เนื้อสุกร - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไก่สด - ปลาและสัตว์น้ำ - ปลาและสัตว์น้ำ - ผักและผลไม้ - ผักและผลไม้  สินค้าราคาลดลง - ไข่ไก่ - ไข่ไก่ - น้ำมันพืช - น้ำมันพืช หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 7.1 ( ม. ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 6.9)  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่ากระแสไฟฟ้า - ค่ากระแสไฟฟ้า - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่าโดยสารสาธารณะ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ค่าบริการสื่อสาร - ค่าบริการสื่อสาร

7 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

8 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2549 เท่ากับ 103.7 ก. พ.49 / ม. ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ก. พ.49 / ก. พ.48 สูงขึ้นร้อย ละ 2.7

10 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

11 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

12 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้าได้ที่ 1. เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูล อัตโนมัติ 0 2507 7000 3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793 4. ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนี ราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อ ชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google