งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสาระสำคัญของการประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาเขตหนองจอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสาระสำคัญของการประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาเขตหนองจอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสาระสำคัญของการประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

2 ระเบียบวาระการประชุม
ประกอบด้วย 5 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 วาระที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้ง คณก. ดำเนินการ ปชส. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วาระที่ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ต่าง ปท. วาระที่ 1.3 การจัดบรรยายสัญจร “งานอาชีพวิศวกรรมกับจรรยาวิศวกร” วาระที่ 1.4 สรุปผลการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 วาระที่ 1.5 การสนับสนุนการจัดทำคลังข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้ผู้ขอรับ ใบอนุญาตใหม่ ระดับภาคีวิศวกร วาระที่ 1.6 แจ้งเพื่อทราบความก้าวหน้าในการจัดสอบความถนัดทาง วิชาชีพวิศวกรรม

3 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 วาระที่ 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 ครั้งที่ 1/2548 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 วาระที่ 3.1 พิจารณาแผนการดำเนินการจัดทำแหล่งข้อมูลเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Server กลางของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 วาระที่ 3.2 พิจารณาแผนการจัดการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

4 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 วาระที่ 4.1 การเตรียมการจัดสัมมนาวิศวศึกษา ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก IFEES วาระที่ 4.3 พิจารณานำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ดาวน์โหลด ppt สรุปสาระสำคัญของการประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาเขตหนองจอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google