งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแตกตัวของกรดแก่-เบสแก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแตกตัวของกรดแก่-เบสแก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแตกตัวของกรดแก่-เบสแก่
แบบฝึกหัด การแตกตัวของกรดแก่-เบสแก่

2 คำแนะนำ นักเรียนควรลองทำแบบฝึกหัดดูก่อนนะคะ จากนั้นค่อยดูเฉลยว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรลองทำใหม่ เมื่อทำไม่ได้จริงๆ จึงค่อยดูเฉลยละเอียด

3 1. สารละลายกรดแก่ HCl ปริมาตร 3 dm3 มี HCl ละลายอยู่ 73 กรัม จะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่าใด (มวลอะตอม H = 1, Cl = 35.5) mol/dm3 เฉลยละเอียด mol/dm3 mol/dm3 mol/dm3

4 ไม่ถูกต้อง ลองใหม่อีกครั้ง ความพยายามอยู่ที่ไหน
ไม่ถูกต้อง ลองใหม่อีกครั้ง ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

5 ถูกต้อง เก่งมาก ทำข้อต่อไป

6 แนวคิด หาความเข้มข้นของ HCl
1. สารละลายกรดแก่ HCl ปริมาตร 3 dm3 มี HCl ละลายอยู่ 73 กรัม จะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่าใด(มวลอะตอม H = 1, Cl = 35.5) แนวคิด หาความเข้มข้นของ HCl ดังนั้น ความเข้มข้นของ HCl = mol/dm3 HCl เป็นกรดแก่ แตกตัวดังสมการ HCl(aq) H2O > Cl-(aq) H3O+(aq) 0.67 mol/dm mol/dm mol/dm3 ดังนั้น ความเข้มข้นของ H3O+ = mol/dm3

7 2. สารละลายกรด H2SO4 เข้มข้น 0
2. สารละลายกรด H2SO4 เข้มข้น mol/dm3 ปริมาตร cm3 จะมี H3O+ ละลายอยู่กี่โมลและถ้าเติมน้ำจนสารละลายมีปริมาตร cm จะมีความเข้มข้นของ H3O+ เป็นเท่าใด mol, mol/dm3 เฉลยละเอียด mol, 0.08 mol/dm3 mol, 0.05 mol/dm3 mol, 1.00 mol/dm3

8 2. สารละลายกรด H2SO4 เข้มข้น 0
2. สารละลายกรด H2SO4 เข้มข้น mol/dm3 ปริมาตร cm3 จะมี H3O+ ละลายอยู่กี่โมลและถ้าเติมน้ำจนสารละลายมีปริมาตร cm จะมีความเข้มข้นของ H3O+ เป็นเท่าใด แนวคิด หาโมลของ H2SO4 โดย H2SO4 เข้มข้น 0.5 mol/dm3 หมายความว่า H2SO4 ปริมาตร 1000 cm3 มี H2SO mol H2SO4 ปริมาตร cm3 มี H2SO4 H2SO4 เป็นกรดแก่ แตกตัวดังสมการ H2SO4(aq) H2O > SO42-(aq) H3O+(aq) 0.1 mol mol mol ดังนั้นโมลของ H3O+ = mol

9 ดังนั้นความเข้มข้นของ H3O+ = 0.08 mol/dm3
หาความเข้มข้นของ H3O+ เมื่อเติมน้ำจนสารละลายมีปริมาตร cm3 จากการคำนวณที่ผ่านมาโมลของ H3O+ = mol จึงหาความเข้มข้นของ H3O+ หลังเจือจาง ได้จากหลัก โมลหลังเจือจาง = โมลก่อนเจือจาง นั่นคือ ในสารละลาย cm3 มี H3O+ = mol ดังนั้นความเข้มข้นของ H3O+ = mol/dm3

10 3. ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย KOH ปริมาตร 300 cm3 ที่มี OH- เข้มข้น 0
3. ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย KOH ปริมาตร 300 cm3 ที่มี OH- เข้มข้น mol/dm3 จะต้องใช้ KOH กี่กรัม (มวลอะตอม K=39, H=1, O=16) g เฉลยละเอียด g g g

11 3. ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย KOH ปริมาตร 300 cm3 ที่มี OH- เข้มข้น 0
3. ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย KOH ปริมาตร 300 cm3 ที่มี OH- เข้มข้น mol/dm3 จะต้องใช้ KOH กี่กรัม แนวคิด KOH เป็นเบสแก่ที่เกิดจากธาตุหมู่ 1 [OH-] = [KOH] หรือพิจารณาจากสมการการแตกตัว KOH(aq) > K+(aq) + OH-(aq) mol/dm mol/dm mol/dm3 หามวล KOH จากค่าความเข้มข้น สารละลาย KOH cm3 ใช้ KOH mol สารละลาย KOH cm3 ใช้ KOH ดังนั้นมวล KOH = mol x M.W. = 0.15x56 = 8.4 g

12 4. ถ้าต้องการเตรียมสารละลายที่มี OH- เข้มข้น 0
4. ถ้าต้องการเตรียมสารละลายที่มี OH- เข้มข้น 0.05 mol/dm3 ปริมาตร cm3 จากสารละลาย Ba(OH)2 เข้มข้น 0.5 mol/dm3 จะต้องใช้สารละลาย Ba(OH)2 กี่ cm3 1. 5 cm3 เฉลยละเอียด 2. 10 cm3 3. 20 cm3 4. 40 cm3

13 4. ถ้าต้องการเตรียมสารละลายที่มี OH- เข้มข้น 0
4. ถ้าต้องการเตรียมสารละลายที่มี OH- เข้มข้น 0.05 mol/dm3 ปริมาตร cm3 จากสารละลาย Ba(OH)2 เข้มข้น 0.5 mol/dm3 จะต้องใช้สารละลาย Ba(OH)2 กี่ cm3 แนวคิด จากสมการการแตกตัว Ba(OH)2(aq) > Ba2+ (aq) OH-(aq) ความเข้มข้นของ OH- เป็น 2 เท่าของ Ba(OH)2 แสดงว่าโจทย์ต้องการเตรียมสารละลาย Ba(OH)2 เข้มข้น mol/dm3 โดยวิธีเจือจาง จาก C1V = C2V x V = x 400 ดังนั้นต้องใช้สารละลาย Ba(OH)2 20 cm3


ดาวน์โหลด ppt การแตกตัวของกรดแก่-เบสแก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google