งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หมายถึง การรับรองระดับความรู้ ความสามารถ และเจตคติ ที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกหัด การอบรม จากการศึกษาอาชีวะ 8 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลฯ

2 พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔
พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔ คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ในประเทศ หมายถึง คุณวุฒิที่ดำเนินการ จัดการศึกษาวิชาชีพ ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา ของประเทศไทย 8 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลฯ

3 พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔
พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔ คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ต่างประเทศ หมายถึง คุณวุฒิที่ดำเนินการ จัดการศึกษาวิชาชีพ ตามหลักสูตร ของต่างประเทศ 8 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลฯ

4 พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔
พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔ การเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หมายถึง มาขอเทียบ การนำเอา คุณวุฒิ และผลการศึกษาวิชาชีพ จาก ต่างประเทศ คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ปวช. ปวส. ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษา 8 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลฯ

5 พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔
พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔ องค์ประกอบในการเทียบคุณวุฒิ 1.สถาบัน และหลักสูตร ได้รับการรับรองถูกต้อง 2.พื้นความรู้เดิมก่อนศึกษาหลักสูตร ที่มาขอเทียบ 3.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร 4. ระบบการศึกษา 5. หลักสูตร 8 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลฯ

6 องค์ประกอบในการเทียบคุณวุฒิการศึกษา
6. รายวิชาที่ศึกษา 7. จำนวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร 8. ระยะเวลาที่ศึกษา ตลอดหลักสูตร 9. ผลการศึกษาตามระเบียบ และเงื่อนไขตามหลักสูตร โดยให้พิจารณาความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และมาตรฐานการอาชีวะฯ ไม่น้อยกว่า 70% 8 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลฯ

7 กรรมการเทียบคุณวุฒิ มี ไม่น้อยกว่า 7 คน
พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ๒๕๕๔ ใช้เวลา 90 วันใน การเทียบวุฒิ (ต่อได้ไม่เกิน 60 วัน) เลขาธิการ สอศ. เป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการเทียบคุณวุฒิ มี ไม่น้อยกว่า 7 คน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน เป็นกรรมการและเลขา 8 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลฯ


ดาวน์โหลด ppt พ.ร.บ. เทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google