"> ">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP Personal Home Page PHP Lesson in 2549 Update : August 23,2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP Personal Home Page PHP Lesson in 2549 Update : August 23,2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP Personal Home Page PHP Lesson in 2549 http://www.thaiall.com/php/training49.htm Update : August 23,2012

2 คำสั่ง echo และ print แบบธรรมดา <? echo "5"; echo "5", 5, 5; print "5"; ?>

3 คำสั่ง echo และ print แบบคำนวณ <? echo "5 + 5"; echo '5 + 5'; echo 5 + 5; echo " "; print "5 + 5"; print '5 + 5'; print 5 + 5; ?>

4 คำสั่ง echo และ print แบบใช้ตัวแปร <? $a = 5; echo '$a + $a'; echo "$a + $a"; echo " "; print '$a + $a'; print "$a + $a"; ?>

5 คำสั่ง echo และ print แบบใช้ตัวแปร และคำนวณ <? $a = 5; echo '$a' + ($a + $a); echo "$a" + ($a + $a); echo " "; print '$a' + ($a + $a); print "$a" + ($a + $a); ?>

6 แสดงความแตกต่างของ. และ + <? echo "1" + 2. 4. " "; echo "1" + 2. 4 + 8. 16. " "; echo "1". 2 + 4. 8 + 16 + " "; print "1" + 2. 4. " "; print "1" + 2. 4 + 8. 16. " "; print "1". 2 + 4. 8 + 16 + " "; ?>

7 เปรียบเทียบการจับคู่จากข้างหน้าไปข้าง หลัง <? $a = 5; echo '$a'. "$a" + 5. " "; echo ('$a'. "$a") + 5. " "; echo '$a'. ("$a" + 5). " "; echo 5 + '$a'. "$a". " "; echo (5 + '$a'). "$a". " "; echo 5 + ('$a'. "$a"). " "; ?>

8 แสดงการใช้คำสั่ง pre ร่วมกับ \n <? $a = 5; echo " "; echo $a. $a, $a, $a + $a. "\n"; echo '$a'. "$a" + $a. '$a'. "\n"; echo '$a', $a + "$a"; ?>

9 การใช้ html ร่วมกับ php แบบธรรมดา abc <? echo "def"; ?> ghi

10 การใช้ html ร่วมกับ php แบบประกาศ แล้วเรียกใช้ abc <? echo $a; ?> ghi

11 การใช้ html ร่วมกับ php แบบแทรกค่า abc ghi

12 เครื่องหมายสำหรับกำหนดหมายเหตุ <? # wow // wow /* wow */ ?>

13 ทดสอบเงื่อนไข <? $a = "pass"; if ($a == "pass") { echo "ok"; } ?>

14 ทดสอบเงื่อนไข 3 แบบ <? $b = 10; if ($b > 2) { echo "ok 1 "; } if ($b "; } if ($b <> 5) echo "ok 3 "; ?>

15 ทดสอบเงื่อนไข และใช้ else แบบที่ 1 <? $a = "neo"; if ($a == "neo") { echo "pass"; } else { echo "fail"; } ?>

16 ทดสอบเงื่อนไข และใช้ else แบบที่ 2 <? $a = "wow"; if ($a == "neo") echo "pass"; else echo "fail"; ?>

17 ทดสอบหลายเงื่อนไข แบบไม่ใช้ else <? $a = "th"; if ($a == "us") echo "United State"; if ($a == "th") echo "Thailand"; if ($a == "jp") echo "Japan"; if ($a != "us" && $a != "th" && $a != "jp") echo "Korea"; ?>

18 ทดสอบหลายเงื่อนไข แบบใช้ if หลัง else <? $a = "th"; if($a == "us"){echo "United State";} else if ($a == "th") echo "Thailand"; else if ($a == "jp") echo "Japan"; else if ($a != "us" && $a != "th" && $a != "jp") echo "Korea"; ?>

19 ทดสอบหลายเงื่อนไข แบบใช้ elseif <? $a = "th"; if ($a == "us") { echo "United State"; } elseif ($a == "th") { echo "Thailand"; } elseif ($a == "jp") { echo "Japan"; } else { echo "Korea"; } ?>

20 เลือกเงื่อนไขด้วย switch และ case <? $a = "th"; switch($a) { case "us"; echo "United State : ok"; break; case "th"; echo "Thailand : ok"; break; } ?>

21 เลือกเงื่อนไขด้วย switch และ default <? $a = "cc"; switch($a) { case "aa"; echo "aa : ok"; break; case "bb"; echo "bb : ok"; break; default; echo "default : ok"; } ?>

22 ทำซ้ำด้วย for พิมพ์ 1 ถึง 5 <? for($i=1;$i<=5;$i++){ echo $i; } ?>

23 ทำซ้ำด้วย for พิมพ์ 1 ถึง 5 แบบแทรกใน HTML file

24 ทำซ้ำด้วย while พิมพ์ 1 ถึง 5 แบบ กำหนดค่าเริ่มที่ 1 <? $i = 1; while($i <= 5) { echo $i; $i++; } ?>

25 ทำซ้ำด้วย while พิมพ์ 1 ถึง 5 แบบ กำหนดค่าเริ่มที่ 0 <? $i = 0; while($i < 5) { $i++; echo $i; } ?>

26 การอ่าน array ด้วย foreach <? $ar = array("200","900"); foreach ($ar as $key => $value) { echo $key,$value," "; } foreach ($ar as $value) { echo $value," "; } ?>

27 การอ่าน hash array ด้วย foreach <? $ar['tom'] = 200; $ar['boy'] = 900; foreach ($ar as $key => $value) { echo $key,$value," "; } ?>

28 พิมพ์ตัวเลขแยกสี แบบใช้ตัวแปร 2 ตัว <? echo " "; $c=1; for($i=1;$i<=5;$i++) { if ($c == 1) { $c = 0; echo "$i "; } else { $c = 1; echo " $i "; } ?>

29 พิมพ์ตัวเลขแยกสี แบบใช้ตัวแปรเดียว <? echo " "; for($i=1;$i<=5;$i++) { if ($i % 2 == 0) { echo "$i "; } else { echo " $i "; } ?>

30 ฟอร์มส่งค่าแบบ get

31 รับค่าจากฟอร์มมาประมวลผล <? echo $_GET["a"]; echo $_GET["b"]; echo $_GET["a"] + $_GET["b"]; ?>

32 ฟอร์มส่งค่าแบบ post

33 รับค่าจากฟอร์มมาประมวลผล <? echo $_POST["c"]; echo $_POST["d"]; echo $_POST["c"] * $_POST["d"]; echo $_REQUEST["c"], $_REQUEST["d"]; ?>

34 ฟอร์มส่งค่าแบบ post Thailand United State Japan hello

35 รับค่าจากฟอร์ม ที่ส่งมาในรูปแบบต่าง ๆ <? echo $_POST["a"]." "; echo $_POST["b"]." "; echo $_POST["c"]." "; echo $_POST["d"]." "; echo $_POST["e"]." "; echo $_POST["f"]." "; ?>

36 รวมฟอร์มส่งค่า และรับมาประมวลผล <? if (isset($_GET["n"])) { for ($i=1;$i<=$_GET["n"];$i++){ echo $i." "; } ?>

37 ฟอร์มส่ง และรับที่ใช้ while และ request <? if (isset($_REQUEST["n1"])) { $n = $_REQUEST["n1"]; while ($n <= $_REQUEST["n2"]) { echo $n."\n"; $n++; } ?>

38 แสดงค่า Configuration <? phpinfo(); ?>

39 คำสั่งตัดคำด้วยคำสั่ง substr <? $a = "abcde"; echo substr($a,0,2), " "; echo substr($a,2,2), " "; echo substr($a,2), " "; echo substr($a,-2), " "; echo strlen("abc"), " "; ?>

40 ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา และการสุ่ม <? srand(microtime()*1000000); echo rand(1,10)." "; echo microtime()." "; echo microtime() + microtime()." "; echo time()." "; echo date("d/m/Y H:i:s")." "; ?>

41 ฟังก์ชัน require และ include แบบ html

42 ฟังก์ชัน require และ include แบบเต็ม <? $a=1; $b="one"; ?> <? # zz505a.php require("zz505.php"); echo $a,$b; ?> <? # zz505b.php include("zz505.php"); echo $a,$b; ?>

43 ฟังก์ชันตรวจสอบตัวแปร Test Test Test

44 สร้างฟังก์ชันแบบ internal แบบธรรมดา <? a(); echo "b"; a(); ?> bb <? function a() { echo "a"; echo "x"; } ?>

45 สร้างฟังก์ชันแบบ internal แบบรับค่า <? a(5,6); function a($b1,$b2) { echo "$b1 + $b2 = ", $b1 + $b2; } ?>

46 สร้างฟังก์ชันแบบ internal แบบรับ และ คืนค่า <? echo a(5,6); function a($b1,$b2) { $t = $b1 + $b2; return $t; } ?>

47 สร้างฟังก์ชันแบบ internal แบบคืนค่า <? $b1 = 5; $b2 = 6; echo a(),b(); function a() { global $b1,$b2; $t = $b1 + $b2; return $t; } function b() { global $b1,$b2; $t = $b1 + $b2; return $t; } ?>


ดาวน์โหลด ppt PHP Personal Home Page PHP Lesson in 2549 Update : August 23,2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google