งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุม (Control Statement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุม (Control Statement)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุม (Control Statement)
Electronic Commerce คำสั่งควบคุม (Control Statement)

2 หัวข้อ การทำงานแบบเรียงลำดับ ประโยค if, if-else ประโยค switch
ประโยคที่ใช้ทำงานซ้ำหรือลูป for while do-while คำสั่ง break คำสั่ง continue

3 การทำงานแบบเรียงลำดับ

4 ประโยค if

5 ประโยค if รูปแบบ if (เงื่อนไข) {
ประโยคที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง; } ตัวอย่าง $age=5; if ($age < 10) { echo “เด็ก";

6 การเปรียบเทียบ < > <= >= == !=

7 ตัวดำเนินการแบบบูล (Boolean operator)
&& คือ AND เช่น เงื่อนไข $age > 5 && &age < 10 || คือ OR ! คือ NOT

8 ตัวดำเนินการแบบบูล เงื่อนไข ตัวดำเนินการแบบบูล A B A && B A || B !A
false true

9 ตัวดำเนินการแบบบูล $cash=150; $price=100;
if ($cash >= $price && $price < 150) { echo "Buy book."; }

10 การทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ (else)
รูปแบบ if (เงื่อนไข) { ประโยคที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง; } else ประโยคที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ;

11 ตัวอย่างการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต
$cash = 200; $price = 380; if ($cash >= $price) { $cash -=$price; echo "Use cash"; } else echo "Use card";

12 รูปแบบ if-else if if (เงื่อนไข1) {
ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไข1 เป็น จริง; } else if (เงื่อนไข2) ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไข2 เป็น จริง; else ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมด เป็น เท็จ;

13 ตัวอย่างการคำนวณความสูง
$height = 150; if ($height >=180) { echo “Very tall"; } else if ($height >=160) echo “Medium"; else echo “Short";

14 ตัวอย่างการคิดเกรด จงเขียนโปรแกรมการคำนวณเกรด โดยกำหนดให้
คะแนน มากกว่า 80 คะแนน เกรด A คะแนน เกรด B คะแนน เกรด C คะแนน เกรด D คะแนน 50 เกรด F โดยกำหนดตัวแปร $score=79

15 ประโยค switch

16 รูปแบบ switch (กรณี) { case กรณี1: ประโยค; break; case กรณี2: default:
}

17 ตัวอย่างการพิมพ์ข้อความชมเชยตามเกรดที่ได้
$grade = "B"; switch ($grade) { case "A": echo "Very good"; break; case "B": echo "Good"; case "C": echo "Cool"; case "D": echo " Poor"; default: echo "Retire"; }

18 ตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องหมาย (operator)
จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบเครื่องหมายต่อไปนี้ โดยใช้ switch case + - * /

19 การวนลูปแบบ while

20 การวนลูปแบบ while

21 รูปแบบ while (เงื่อนไข) { ประโยคที่ทำซ้ำขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง; }

22 ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย
$year = 0; $balance = 100; while ($balance <= 10000) { year++; $balance *= 1.05; }

23 การวนลูปแบบ do-while

24 รูปแบบ do { ประโยค; } while (เงื่อนไข);

25 ตัวอย่างวนลูปจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
do { รับข้อมูล; } while (ข้อมูลไม่ถูกต้อง); นำข้อมูลที่ถูกต้องไปประมวลผล;

26 การวนลูปแบบ for

27 การวนลูปแบบ for

28 รูปแบบ for (ค่าเริ่มต้น; เงื่อนไข;ปรับเปลี่ยนตัวแปรในเงื่อนไข ) {
ประโยคในลูป; }

29 ตัวอย่างวนลูปเป็นจำนวน 5 ครั้ง
for ($i = 0; $i < 5; $i++) { // ประโยคที่จะทำซ้ำ 5 ครั้ง }

30 ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินในบัญชีเมื่อเวลาผ่านไป 95 ปี
$balance = 100; for ($i = 0; $i < 95; $i++) { $balance *= 1.05; } echo “balance”;

31 สรุป โดยทั่วไปโปรแกรมจะทำงานเรียงลำดับทีละคำสั่ง
ประโยคควบคุมมีหน้าที่ควบคุมการลำดับการทำงานของคำสั่งต่างๆ คำสั่งที่อยู่ถัดจากประโยค if จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

32 สรุป ประโยค if-else ทำให้โปรแกรมทำงานอย่างหนึ่งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงและทำงานอีกอย่างหนึ่งเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ประโยค if-else if ใช้กรณีที่มีหลายๆ เงื่อนไข ประโยค switch ใช้กรณีที่มีหลายๆ เงื่อนไข โดยจะเปรียบเทียบกับค่าคงที่

33 สรุป ประโยค while ใช้เพื่อวนทำงานซ้ำจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ
ประโยค do-while จะทำงานในกลุ่มประโยคหลัง do หนึ่งครั้ง ตรวจสอบเงื่อนไข และจะวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ ประโยค for เป็นลูปที่เหมาะสำหรับการกำหนดจำนวนครั้งการวนซ้ำ

34 แบบฝึกหัด เขียนโปรแกรมแสดงเลข 1 ถึง 10 โดยใช้ while
เขียนโปรแกรมแสดงเลข 10 ถึง 1 เขียนโปรแกรมบวกเลข 1 ถึง 10 เขียนโปรแกรมพิมพ์เลขคู่ระหว่าง 0-10

35 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าจ้าง โดยมีอัตราจ้างดังนี้
- ถ้าทำงานไม่เกิน 10 ชั่วโมง บริษัทจะจ้างชั่วโมงละ 100 บาท - แต่ถ้าทำงานเกิน 10 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง บริษัทจะจ้างค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 200 บาท - แต่ถ้าทำงานเกิน 20 ชั่วโมง บริษัทจะจ่ายค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 300 บาท จงคำนวณหาค่าจ้างของนาย A ซึ่งทำงาน 22 ชั่วโมง

36 แบบฝึกหัด เขียนโปรแกรมพิมพ์รูปดังต่อไปนี้โดยใช้ for * ** *** ****
***** ****** ****** ***** **** *** ** *

37 ****** ***** **** *** ** *


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุม (Control Statement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google