งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copy by Batch File โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copy by Batch File โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copy by Batch File โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้
ผศ.บุรินทร์ รุจจน พันธุ์ . ปรับปรุง 19 ตุลาคม มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

2 ทบทวนคำสั่ง DOS @echo off :label และ goto rem %0 คือ Batch File Name
%1 คือ First Parameter shift set และ %x% :label และ goto if == echo copy move cls

3 อธิบาย copyto.bat COPYTO.BAT ใช้สำหรับคัดลอก แฟ้มต่าง ๆ เข้าไปในห้อง c:\x แต่ คำสั่ง copy ไม่มีความสามารถนี้ จำเป็นต้องเขียน Batch File มาทำ หน้าที่นี้ ด้วยการอ่าน parameter ไปคัดลอกทีละแฟ้ม คำสั่งสำคัญที่ใช้คือ if label shift และ copy ตัวอย่างการใช้ copyto.bat c:\x *.doc b.ppt c.xls

4 copyto.bat c:\x *.doc b.ppt c.xls
@echo off set destdir=%1 :start shift if "%1" == "" goto end copy %1 %destdir% goto start :end echo bye

5 อธิบาย mcopy.bat MCOPY.BAT ใช้สำหรับนำ parameter มาจัดเรียง ใหม่ตามที่ copyto.bat ต้องการ เมื่อเรียงใส่ตัวแปร copylist แล้วก็ส่งให้ copyto.bat ทำหน้าที่คัดลอกแต่ละ แฟ้มต่อไป เพราะการส่งค่าให้ mcopy.bat เริ่มจาก source ไป destination ซึ่งนิยมใช้ในคำสั่งของทุกระบบ - ต้องใช้โปรแกรม Copyto.bat - ตัวอย่างการใช้ copy.bat *.doc b.ppt c.xls c:\x

6 mcopy.bat *.doc b.ppt c.xls c:\x
@echo off set copylist= :start if "%2" == "" goto end set copylist=%copylist% %1 shift goto start :end set destination=%1 copyto %destination% %copylist%


ดาวน์โหลด ppt Copy by Batch File โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google