งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อนรน – รับใช้ พระเยซูฟื้นจากตายและยัง ทรงพระชนม์อยู่ มัทธิว 28 : 1 - 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อนรน – รับใช้ พระเยซูฟื้นจากตายและยัง ทรงพระชนม์อยู่ มัทธิว 28 : 1 - 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้อนรน – รับใช้ พระเยซูฟื้นจากตายและยัง ทรงพระชนม์อยู่ มัทธิว 28 : 1 - 6

2 “ ภายหลังวันสะบาโต เวลาใกล้รุ่งเช้าวัน อาทิตย์ มารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์ อีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์ ทันใดนั้นก็เกิด แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง เพราะมี ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลงมา จากสวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์ แล้วนั่งอยู่บนหินนั้น รูปลักษณ์ของทูตนั้นเหมือน แสงฟ้าแลบ เสื้อขาวเหมือนหิมะ พวกยามที่เฝ้า อยู่ก็กลัว ทูตสวรรค์องค์นั้นจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตาย ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับผู้หญิงเหล่านั้นว่า อย่า กลัวเลย เรารู้แล้วว่าพวกท่านมาหาพระเยซูที่ถูก ตรึงกางเขน พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ เพราะทรงเป็น ขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้น จงมาดูที่ซึ่ง เขาวางพระองค์ไว้นั้น ” ( มัทธิว 28: 1 – 6) ข้อพระ คัมภีร์

3 I. ความมั่นคงในชีวิต “ ถ้าพระคริสต์ไม่ทรงถูกทำให้เป็น ขึ้นมา การประกาศของเรานั้นก็ไร้ ประโยชน์ และความเชื่อของท่าน ทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วย ” (1 โครินธ์ 15: 14) “ และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกทำให้ เป็นขึ้นมา ความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ ประโยชน์ ท่านก็ยังคงอยู่ในบาปของ ตน ” (1 โครินธ์ 15: 17) (1 โครินธ์ 15: 17)

4 II. ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ฟื้นคืนชีพ “ ถ้าอย่างนั้น เราจะว่าอย่างไร ? เราจะอยู่ ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณเพิ่มทวีขึ้น หรือ ? เปล่าเลย เราที่ตายต่อบาปแล้วจะมี ชีวิตในบาปต่อไปได้อย่างไร ? ท่าน ทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราผู้ที่ได้รับ บัพติศมาเข้ในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพ ติศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์ ? เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์ แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตาย นั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์ เป็น ขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของ พระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิต ใหม่ด้วยเหมือนกัน ” ( โรม 6: 1 – 4)

5 II. ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ฟื้นคืนชีพ “ เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวก ท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระ คริสต์ สถิตอยู่ คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระ เจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่ เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก เพราะว่าท่านตายแล้ว และชีวิตของพวก ท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่าน ทั้งหลายทรงปรากฏ ในเวลานั้นท่านก็จะ ปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย ” ( โคโลสี 3: 1 – 4)

6 III. ชีวิตฝ่ายร่างกายและ จิตฟื้นคืนชีพ “ ถ้าการเป็นขึ้นมาจาก ความตายไม่มี พระคริสต์ ก็ไม่ทรงถูกทำให้ เป็นขึ้นมา ” (1 โครินธ์ 15: 13)

7 III. ชีวิตฝ่ายร่างกายและ จิตฟื้นคืนชีพ “ แต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจาก สวรรค์คือพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรง เปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อย ของเรา ให้เหมือนพระกายของ พระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมี ตาม พลังอำนาจที่ทำให้พระองค์ สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจ ของพระองค์ ” ( ฟิลิปปี 3: 20 - 21)

8 สรุป ถึงแม้เราจะพิสูจน์จนรู้ แจ้งเห็นจริงว่าพระเยซู คริสต์เป็นขึ้นมาจาก ความตายจริง และยังมี ชีวิตอยู่จริง แต่ถ้าชีวิต นั้นไม่ได้ออกฤทธิ์ใน ชีวิตปัจจุบันของเรา เรา ก็คงอยู่อย่างสิ้นหวัง ตลอดไป


ดาวน์โหลด ppt ร้อนรน – รับใช้ พระเยซูฟื้นจากตายและยัง ทรงพระชนม์อยู่ มัทธิว 28 : 1 - 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google