งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Integrated Marketing Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Integrated Marketing Communication"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Integrated Marketing Communication
IMC Integrated Marketing Communication

2 การสื่อสารการตลาด สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หมายถึง ราคา (price) ผลผลิต (output) และ การแข่งขัน (competition) ซึ่งอาศัยโครงสร้างของการตลาด (market structures) มาอธิบายว่า ราคาสินค้าเกิดจากการแลกเปลี่ยนความต้องการระหว่างฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขาย การสื่อสารการตลาดจะมีบทบาทมากที่สุด ในการไปกระตุ้น “ความอยาก” ของผู้บริโภค ตลาด หมายถึง สถานที่แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ ระหว่างฝ่ายผู้ซื้อ และฝ่าย ผู้ขาย และมีการตกลงซื้อขายกัน ส่งมอบสินค้าและราคากัน ตลาดดิจิตอล เป็นตลาดในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน (globalization information technology) โดยใช้ระบบการสื่อสารดิจิตอลเป็นเครื่องมือช่วยในการตกลงซื้อ ขายกัน ซึ่งทำให้ผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขายไม่ต้องเห็นหน้ากันก็ได้ ระบบธุรกิจทุนนิยม อาศัยระบบการสื่อสารเป็นเครื่องมือและกลไกในการดำเนินธุรกิจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้เกิดส่วนผสมระหว่างการสื่อสารกับการตลาด (Integrated marketing communication: IMC)

3 การสื่อสารการตลาด 1. บริบทของการสื่อสารการตลาด (marketing communication factor) 1.1 แบบจำลองการสื่อสารการตลาด (Marketing Model Communication) ได้แก่ ส่วนผสมของ องค์ประกอบของการสื่อสาร + โครงสร้างการตลาด 1.2 การสื่อสารองค์กร (Organization Communication) 1.3 หลักเศรษฐศาสตร์ ของอุปสงค์และอุปทาน (Demand & Supply) และ กฎการลดลองของอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย (law of diminishing marginal utility) ตามทฤษฎีอรรถประโยชน์ (marginal utility theory) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในสินค้าของผู้บริโภคจะค่อยๆ ลดน้อยลง เมื่อได้รับสินค้านั้นเพิ่มขึ้น 1.4 การบริหารบุคลากร และทุน (Management Person & Capital) 1.5 การวิเคราะห์ และ การใช้กลยุทธ์ (Analysis & Strategy) 1.6 การวางแผน และการรณรงค์ (Planing & Campaign)

4 การสื่อสารการตลาด 2. กระบวนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
2.1 ปัจจัยนำข้า (Input) 2.1.1 ปัจจัยทางการตลาด (Marketing tool) ตัวสินค้า (Product) ซึ่งรวมถึง ตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (Packaging), ฉลากสินค้า (Label), ภาพตราสินค้า (Brand name) ราคา (Price) ราคาอาจเป็นตัวกำหนดภาพลักษณ์ของสินค้า (Image of Product) นั้นก็ได้ และมีผลต่อการตั้งราคาขายด้วย ซึ่งคำนึงถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย สถานที่วางจำหน่ายสินค้า (Place) จะเป็นตัวกำหนดสภาวะแวดล้อมให้แก่สินค้านั้น ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดราคาด้วย (Environment of Product) การส่งเสริมการขาย (Promotion) เพื่อเพิ่มยอดขาย การสื่อสาร (Communication) นับเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการตลาด เพราะในยุคที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูง การสื่อสารก็ยิ่งมีความจำเป็นมากเท่านั้น โดยเฉพาะการโฆษณาขาย (advertising)

5 กลยุทธ์การตลาด การผลิต
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต การกำหนดราคา ราคาขึ้นความต้องการของตลาด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทุน การจัดจำหน่าย ความสะดวกของผู้บริโภคในการรับสาร สำคัญมากกว่าการคิดถึงการเช่าเวลา ค้าร่วม สนับสนุน ขายโฆษณา ประมูล การส่งเสริมตลาด การสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กรและตราสินค้า มากกว่า การสร้างความต้องการให้ผู้บริโภคเฉพาะการ

6 theatrical art interaction period timing activity feedback people
การสื่อสารการตลาด theatrical art interaction period timing activity feedback people Creativity receiver politics Vivacity สนุก medium place expression with information product need-appeal effect public opinion Emotional อารมณ์ channel promotion Vividness ประกาย message price event (สถานการณ์ทางการสื่อสาร) source (วัตถุดิบทางการสื่อสาร) IMC tool (ส่วนผสมทางการตลาด)

7 Communication tool การสื่อสารการตลาด
การโฆษณา (AD.: Advertising) -โฆษณาผลิตภัณฑ์ และบริการ -โฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย (SP.: Sale Promotion) การขายโดยผ่านพนักงานขาย (PS.: Personal Selling) การขายตรง (DM.: Direct Marketing) การขายโดยพูดปากต่อปาก (Word of Mouth)


ดาวน์โหลด ppt Integrated Marketing Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google