งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาฬสินธุ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาฬสินธุ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กาฬสินธุ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย
นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ วินทะไชย รก. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางวรรณนิดา สำราญรื่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์ นายสุรพล พันธุ์หวยพงษ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้าง กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้าง - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้าง 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้าง 1 อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 12 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้าง 8 รวม 26 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ นายเชาวลิตร ตังคณิตานนท์ พนักงานวิศวกรเครื่องกล สำนักควบคุมการก่อสร้าง ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57
มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 1 งานบริหารทั่วไป 7,500 625 1,250 1,875 2,500 3,125 3,750 4,375 5,000 5,623 6,250 6,875 1.1 งานสารบรรณ 644 517 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 253 223 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 128 71 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 125 152 (5) ส่ง (เรื่อง) - 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 26 29 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 3 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 1.3 พัสดุ 19 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 11 9 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 7 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ.76 มี.ค. 57 เม.ย. 56 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 76 ก.ย. 57 2 ผังเมืองรวม (เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง 2.1 ผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ แผนงาน ผลงาน ข .1,2 ข. 3 ข. 4 ข.5 ข. 6 ข. 7 ข. 8 ข. 1,2 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 3 ผัง 3.1 เทศบาลตำบลภูสิงห์ อ. สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ แผน ผล ข. 1 ข. 2 ข.3 ข. 5 3.2 เทศบาลตำบลนิคม อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ 3.3 เทศบาลตำบลธัญญา อ. กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,008 84 154 362 4.1 กรรมการ (คณะ) 40 38 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 45 4.3 สำรวจ (งาน) 5 4.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 3 4.5 ประมาณราคา (งาน) 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 41 - 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 10 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 6 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) งานบริการด้านผังเมือง 120 15 20 25 66 30 35 50 55 7 5.1 กรรมการ (คณะ) 2 1 5.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 5.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด แผน ผล ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.4 ข. 5 7 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร - 20 8 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ - แห่ง 9 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ - ครั้ง

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย.57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก /โครงการ 1.1 โครงการพัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยวสู่อุทยานโลกไดโนเสาร์ (ยกเลิกโครงการ) แผน ผล งบประมาณ 12,150,000 1.2 โครงการปรับปรุงสภาพ แวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ เมืองฟ้าแดดสงยางระยะ ที่ 1 (ปีงบประมาณ 2555) แผน ผล 100 % 59.55% 62.80% งบประมาณ 20,000,000.00

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57
มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท (เอกชน) แผน 4 แห่ง ผล 5 แห่ง 2 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย.57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 1 งบประมาณทั้งสิ้น 2,685, บาท (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย 4 % 9 % 15 % 24 % 28 % 34 % 49 % 54 % 70 % 75 % 88 % 100 % 7.67 % 11.06 % 1.1 งบดำเนินงาน 1,663, บาท 1.2 งบลงทุน 990, บาท 1. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 - 20 % 25 % 30 %

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันที่ประกาศ วันที่หมดอายุ ผลการดำเนินงาน ผังเมืองรวมเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ถอนร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ปรับปรุงครั้งที่ 2 24 ส.ค. 52 24 ธ.ค. 52 ผ่านขั้นตอนที่ 9 ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่ 10

11 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 10 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง แผนงาน (%) ผลงาน (%) แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย 11 ปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการโรงจอดรถก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ - ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 แผนงาน ผลงาน ลงนามในสัญญา จ้าง 20 % 25 % 25 % 30 % 12 การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ


ดาวน์โหลด ppt กาฬสินธุ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google