งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BUSINESS TAXATION ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BUSINESS TAXATION ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BUSINESS TAXATION ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี www.themegallery.com
4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
ความหมายของภาษีอากร สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม มิได้ตอบแทนโดยตรงต่อผู้เสียภาษี เงินได้ หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากเอกชนสู่รัฐบาล ไม่รวมการให้กู้ / การขาย / การให้บริการในราคาทุน โดยรัฐบาล 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร หารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล กระจายรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโตของธุรกิจ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน เพื่อทำตามนโยบายรัฐบาล 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
ลักษณะของภาษีอากรที่ดี มีความเป็นธรรม มีความแน่นอนชัดเจน มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ อำนวยรายได้ มีความยืดหยุ่น 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร ผู้เสียภาษี : บุคคลธรรมดา , นิติบุคคล ฐานภาษีอากรต้องกว้าง : รายได้ , ทรัพย์สิน , การใช้จ่าย อัตราภาษีอากร : คงที่ , ก้าวหน้า , ถดถอย การประเมินการจัดเก็บภาษีอากร การอุทธรณ์ภาษีอากร เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และมีโทษ : แพ่ง , อาญา 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
ประเภทของภาษีอากร ภาษีทางตรง : ภงด. , ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทางอ้อม : ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) , ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีศุลกากร, ภาษีสรรพสามิต กฎหมายภาษีของไทยคือ ประมวลรัษฎากร ประกอบด้วย ภงด. , ภาษีเงินได้นิติบุคคล , ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
รัฐพาณิชย์ หมายถึงอะไร ? Website ของกรมสรรพากร คือ http : // 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

11 Thank You ! 4 เมษายน 2560 ผศ.กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt BUSINESS TAXATION ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google