งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการดำเนินงานรอบ6 เดือน มีนาคม – กันยายน 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการดำเนินงานรอบ6 เดือน มีนาคม – กันยายน 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการดำเนินงานรอบ6 เดือน มีนาคม – กันยายน 2551
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญและคณะ 17 ตุลาคม 2551

2 กำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ
ระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วน กำหนด/ปรับปรุงโครงสร้าง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ระยะยาว กำหนดทิศทางการดำเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ใน 4 ปีข้างหน้า กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ

3 กลุ่มภารกิจ และกลุ่มวิชา
แบ่งตามการบริหารภายในของคณะ

4

5 คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง
คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประจำคณะฯ

6 ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน การประเมินตนเองปีการศึกษา 2550
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จากสำนักประกัน มข.(25 กค. 51) รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน (4 กย. 51) จัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2552

7 แผนปฏิบัติการปี 2552 จำนวน 113 โครงการ
แผน 51 แผน 52 จำนวน โครงการใหม่ ร้อยละโครงการ ใหม่ ของแผน 52 พัฒนานักศึกษา 35 31 4 (4/31) 12.9 วิชาการ 11 17 10 (10/17) 58.5 บัณฑิต - 23 9 (9/23) 39.1 วิจัย 6 18 7 (7/18) 38.8 บริหาร 49 21 (17/21) 81.0 รวม 101 113 47 41.6%

8 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานบริหาร
วันที่ สถานที่ กิจกรรม จำนวนคนร่วม ผลลัพธ์ 2 พฤษภาคม 2551 ดูงานด้านการบริหารจัดการบุคคล ที่โรงงาน SCG paper อ.น้ำพอง สายสนับสนุน 45 คน 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงบริหารจัดการบุคคล ที่โรงงาน SCG paper 2-4 พฤษภาคม 2551 โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี “การประยุกต์องค์ความรู้ในการสร้างประสิทธิภาพ และความสุขในการทำงานขององค์กร” โดยวิทยากรรับเชิญศูนย์บริการวิชาการ 1. รายงานสรุปกิจกรรม 2. ภาระงานของกลุ่มสนับสนุนงานบริหาร และวิชาการ

9 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานบริหาร(ต่อ)
วันที่ สถานที่ กิจกรรม จำนวนคนร่วม ผลลัพธ์ 29 เมษายน 2551 7-8 สิงหาคม 2551 อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม N.Workload ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับกรอกภาระงาน 3 ครั้ง ครั้งที่1 Admin ครั้ง2 สายสนับสนุน และธุรการกลุ่มวิชา ครั้งที่3 สายผู้สอน 1. ธุรการภาคกรอกภาระงานสอนตามตารางเรียนของกลุ่มวิชาให้คณาจารย์ 21-22 มิถุนายน 2551 จัดอบรมการใช้โปรแกรมสร้างweb นักศึกษาในชมรมคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจากสำนักงานคณบดี รวม 40 คน 12 – 16 มิถุนายน 2551 จัดนิทรรศการในในงาน E-san Innovation คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

10 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานวิชาการ
-ตั้ง กก.ปรับปรุงหลักสูตร วันที่ สถานที่ กิจกรรม จำนวนคนร่วม ผลลัพธ์ 19-23 พฤษภาคม 2551 คณะเทคนิคการแพทย์ ทบทวนความรู้เพื่อสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2550 สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ รุ่นที่ 2 นักศึกษา 57 คน นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผ่าน 100 % 29 กรกฎาคม 2551 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Moodle อาจารย์ 14 คน สายสนับสนุน 1 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถสร้างห้องเรียนโดยใช้โปรแกรม Moodle ได้

11 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานวิชาการ(ต่อ)
วันที่ สถานที่ กิจกรรม จำนวนคนร่วม ผลลัพธ์ 26 สิงหาคม 2551 คณะเทคนิคการแพทย์ 13 ตุลาคม 2551 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมการประเมินผลการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 อาจารย์ 15 คน สายสนับสนุน 2 คน อาจารย์ 19 คน ผู้เข้ารับการอบรมบางท่านบันทึกผลการเรียนผ่านเว็บ 3 และ 10 กันยายน 2551 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินการสอนผ่านเว็บ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2 และ 4 จำนวน 117 คน นักศึกษาประเมินการสอน 100 % 2 ตุลาคม 2551 ประชุมสัมมนาเรื่อง การศึกษาทั่วไป กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ รองคณบดีและคณบดี 12 คน - ประชุมระหว่างรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และกลุ่มภารกิจวิชาการเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อ รับทราบปัญหาและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ

12 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี. ค. -ก. ย
การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ ตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงห้องพักบัณฑิต การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอ่าน วิเคราะห์และเขียนบทความทางวิชาการที่ได้มาตรฐานเพื่อการตีพิมพ์” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนาคม 2551  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสาร และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องบรรยาย 4 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-30 พฤษภาคม

13 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานวิชาการ(ต่อ)
การเยี่ยมคณะของ Professor Pat Carnegie และการสัมมนา เรื่อง "Manipulation of a gene regulator by immunization with a mimic of its receptor" by Professor Pat Carnegie, Murdoch University (Lecture room 3, AMS Building 2) พร้อมทั้งการนำเสนอเพื่อการวิพากย์ของผลงานนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ห้องบรรยาย 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ตุลาคม 2551  การเสวนาเรื่องความต้องการใช้เครื่องมือในการบริการวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง ”Flow cytometry user group” ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 สิงหาคม 2551 การเสวนาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22 เมษายน 2551

14 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานพัฒนานักศึกษา
กิจกรรม 20 กิจกรรม กิจกรรมที่จะทำ ต.ค ก.พ กิจกรรม 17 กิจกรรม กิจกรรมใหม่ 4 กิจกรรม โครงการอบรม PMQA โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า กิจกรรมมอบรางวัลให้ศิษย์เก่าดีเด่น

15 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานประกันและพัฒนาคุณภาพ
วันที่ สถานที่ กิจกรรม ผลลัพธ์ เมษายน-กรกฎาคม2551 แต่งตั้งคณะทำงาน และดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพและจัดทำรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2550 1. SAR 1 เล่ม 25กรกฎาคม2551 4กันยายน 2551 1. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากกรรมการสำนักประเมิน มข. 2. รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 1. ผ่านการประเมิน โดยไม่มีการลดค่าคะแนน 2. ได้ข้อแนะนำและได้นำมาดำเนินการปรับปรุง

16 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานประกันและพัฒนาคุณภาพ(ต่อ)
วันที่ สถานที่ กิจกรรม ผลลัพธ์ 20 มิถุนายน 2551 เยี่ยมชมระบบคุณภาพ ISO ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ อุดรธานี นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จำนวน 17 คน 16 สค 2551 สัมมนาการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 15189 คณาจารย์ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ปี4 หลักสูตรปกติและโครงการรพิเศษ 140 คน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคุณภาพ ISO 15189

17 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานวางแผน
ดำเนินการโครงการตามแผนประจำปี 2551ต่อจากทีมบริหารชุดก่อน แล้วเสร็จ 101 จาก 105 โครงการ คิดเป็น 96% จัดแผนปฎิบัติการ ปี รวม 113 โครงการ (เป็นโครงการใหม่ 41%) การจัดทำรายงาน กพร. ปี 2551 โครงการสัมมนาทำแผน 4 ปี 14, ตุลาคม 2551

18 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานสารสนเทศ
ทดลองใช้และประเมิน โปรแกรมกรอกภาระงาน วางนโยบายด้านสารสนเทศ (อ.ปรีชา กำกับงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

19 ภูมิทัศน์และสถานที่ การเจรจาขอคืนพื้นที่จากคณะเภสัชศาสตร์
สร้างลานจอดรถ สำหรับบุคลากรของคณะ ปรับภูมิทัศน์เนื่องใน 30 ปี AMS โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในวันสถาปนาคณะ ปรับปรุงห้องวิจัยอนุบาลเซลล์เพาะเลี้ยง ห้องพักนักศึกษาโครงการพิเศษ บริหารพยาธิ จัดหาห้องเก็บข้อสอบรวม การเจรจาขอคืนพื้นที่จากคณะเภสัชศาสตร์

20 อัตรากำลัง เงินรายได้ จ้างรายปี 5 อัตรา เงินงบประมาณ จาก มข 4 อัตรา
เงินรายได้ จ้างรายปี 5 อัตรา ธุรการกลุ่มงาน (3) เพื่อให้ one stop service คนขับรถ (1) ดึงวีระศักดิ์กลับงานซ่อมเดิม ชีวเวชศาสตร์ (1) รองรับงานหลักสูตรป.เอกและงานวิเทศน์ เงินงบประมาณ จาก มข 4 อัตรา พ.ธุรการ (PT) บริการวิชาการ วิเทศน์ นักกายภาพบำบัด

21 วิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือรวม ทั้งสิ้น 10 MOU
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและวิจัย ตาม ข้อตกลงกับ Fujita U. MOU ใหม่ U. of London ,UK (ผศ.กาญจนาได้รับการสนับสนุนทุน Visiting Professor จาก มข.)

22 วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนโครงการยกระดับนักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นปริญญาตรี ระยะที่ 2 เป็นเวลา 4 ปี โดยกำหนดกรอบของแผนงาน จำนวน 5 แผน แผนงานการพัฒนาหลักสูตร แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอน แผนงานการพัฒนาบุคลากร (คณาจารย์...ววส.) แผนงานการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แผนงานการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดำเนินการ - เจรจา Kumamoto U. - ร่างข้อตกลงร่วมมือด้านวิชาการศูนย์หัวใจ(ต่อ),คณะเภสัชฯ (ใหม่)

23 งานวิจัยสถาบัน เสนอโครงการวิจัยสถาบัน 2 เรื่อง ปีงบประมาณ 2551

24 การดำเนินงานใน 6 เดือนข้างหน้า
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 4 ปี ( ) งานประชุมวิชาการ 30 ปี(16-18 มีนาคม 2552) การจัดทำระบบคุณภาพ ISO ของสถานบริการฯ การสรุปการปฏิบัติงานประจำปี ระดับสายวิชา/กลุ่มวิชา

25

26

27

28

29

30 VISION Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4 Strategy 5 ? ? ? ?
Change management ? ? ? ? Organization


ดาวน์โหลด ppt สรุปการดำเนินงานรอบ6 เดือน มีนาคม – กันยายน 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google