งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางฟารีดา โต๊ะมีนา โรงเรียนบ้านบูโกะ อำเภอยะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

2 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3 สัตว์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ
ทดสอบก่อนเรียน สัตว์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

4 สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง
30 สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง ช้าง ไส้เดือนดิน กุ้ง ไฮดรา

5 หมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ถูก ผิด

6 สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

7 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ สาระการเรียนรู้แกนกลาง - การจำแนกสัตว์เป็นกลุ่ม โดยใช้ลักษณะภายนอกและลักษณะภายในบางลักษณะเป็นเกณฑ์แบ่งออกได้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง - สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็นกลุ่มปลา สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

8 การจัดกลุ่มสัตว์ สัตว์แบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลังจำแนกได้อีก 5 กลุ่ม คือ กลุ่มพวกปลา กลุ่มสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์จำพวกนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

9 การจำแนกกลุ่มสัตว์ การจำแนกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ใช้ลักษณะที่สำคัญเป็นเกณฑ์ในการจำแนก เช่น อุณหภูมิร่างกาย การหายใจ การสืบพันธุ์ และลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสัตว์ ตลอดจนการวิวัฒนาการของสัตว์

10 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
คือ สัตว์ที่มีกระดูกที่มีลักษณะต่อกันเป็นข้อๆ และ ทำหน้าที่เป็นแกนของร่างกาย ทำให้ร่างกายคง รูปร่างอยู่ได้

11 ประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 5 ประเภท ได้แก่ - กลุ่มที่ 1 ปลา เช่น ปลาช่อน ปลาทู - กลุ่มที่ 2 สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก เช่น กบ อึ่งอ่าง - กลุ่มที่ 3 สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู จระเข้ - กลุ่มที่ 4 สัตว์ปีก เช่น นก - กลุ่มที่ 5 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น ค้างคาว แมว

12 แก้เครียดกันก่อนน่ะค่ะ
60 แก้เครียดกันก่อนน่ะค่ะ ใส่รูปลงไปในนี้ค่ะ รูปตัวอย่าง

13 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
จะมีปริมาณมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ไม่มีโครงกระดูกสันหลังเป็นแนวยาวตามด้านหลังของสัตว์ การพัฒนาร่างกายยังไม่สมบูรณ์ เช่น แมลง ปะการัง ฟองน้ำ พวกพยาธิ พวกหอยและปลาหมึก

14 ประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ฟองน้ำ สัตว์ที่มีรูกลางลำตัว หนอน หอย สัตว์ที่มีขาเป็นปล้อง สัตว์ที่มีหนามตามผิวหนัง

15 สัตว์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

16 สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง
30 สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง แมว หนอน กุ้ง ไฮดรา

17 หนอนเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ถูก ผิด

18 ยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Alphabet Buttons Appear Here

19 ให้นักเรียนจับคู่รูปดังต่อไปนี้
1. สัตว์ปีก 2. ปลา 3. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4.สัตว์เลื้อยคลาน 5.สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก

20 ให้นักเรียนนำชื่อสัตว์ที่กำหนดนำไปวางไว้ในช่องให้ถูกต้อง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง แมว กิ้งกือ ฟองน้ำแก้ว ปลาฉลาม โลมา นกเพนกวิน ปะการัง พยาธิตัวตืด จระเข้ ไฮดรา

21 ให้วาดรูปสัตว์ตามที่นักเรียนชอบมา 1 ตัว แล้วระบุว่าจัดเป็นสัตว์ประเภทใด
สัตว์ชนิดนี้จัดเป็น  สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

22 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
คะแนนที่หนูๆทำได้ <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google