งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนิยาม อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อาคารสิ่งปลูกสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนิยาม อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อาคารสิ่งปลูกสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร ผู้ควบคุมโรงงานผลิตสุรากลั่น ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533
บทนิยาม อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อาคารสิ่งปลูกสร้าง การตรวจปริมาตรภาชนะเก็บวัตถุดิบหรือ น้ำสุรา การตรวจวัดปริมาณวัตถุดิบหรือน้ำสุรา การหมักส่าและการกลั่นสุรา

2 การจ่ายสุรา และการบรรจุภาชนะ
การควบคุมแสตมป์และการปิดแสตมป์สุรา การแปรงสภาพสุราสามทับ การขนสุราออกจากโรงงานสุรา การจัดทำบัญชีและงบเดือน

3 การขออนุญาตทำสุรา กรรมวิธีการผลิต ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ฉลาก ภาชนะ แจ้งราคาขาย

4 การควบคุมโรงงานสุรา ควบคุมการทำสุราตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต
ควบคุมการเสียภาษี - ถูกต้องตามชนิดและอัตรา - ครบถ้วนก่อนขนออกจากโรงงาน

5 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ควบคุมการรับ – จ่ายวัตถุดิบ (กากน้ำตาล) การรับวัตถุดิบ การจ่ายวัตถุดิบ วัตถุดิบคงเหลือ ควบคุมการหมักส่า การใช้วัตถุดิบ ระยะเวลาการหมักส่า กรรมวิธีการหมักส่า

6 ควบคุมการเก็บรักษาน้ำสุราที่ยังไม่บรรจุภาชนะ
ควบคุมการต้มกลั่นสุรา การตรวจสอบและแอลกอฮอล์ที่กลั่นได้ รับน้ำสุราที่กลั่นได้ กรรมวิธีการกลั่น ควบคุมการเก็บรักษาน้ำสุราที่ยังไม่บรรจุภาชนะ รับน้ำสุราเข้าถัง การปรุงแต่งน้ำสุราตามดีกรีที่ต้องการเพื่อบรรจุภาชนะจำหน่าย ควบคุมการบรรจุภาชนะและปิดแสตมป์สุรา จ่ายน้ำสุราจากถังเก็บสุรา บรรจุภาชนะ ปิดฉลาก ปิดแสตมป์สุรา

7 ควบคุมการเก็บรักษาสุราที่บรรจุภาชนะแล้ว
เก็บไว้ในอาคารเก็บสุรา ใส่กุญแจประตู ผู้ควบคุมโรงงาน 1 ที่ ผู้รับอนุญาต 1 ที่ ควบคุมการขนสุราออกจำหน่าย ผู้รับอนุญาตยื่นเรื่องขอใบอนุญาตขนสุรา ตรวจสอบจำนวนและชนิดสุราที่ปิดแสตมป์ถูกต้องครบถ้วน ออกใบอนุญาตบนสุรา ควบคุมการรับแสตมป์สุราจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เก็บรักษา ณ โรงงานสุรา ผู้รับอนุญาตยื่นเรื่องขอรับแสตมป์สุรา ตรวจสอบจำนวนแสตมป์สุรา ควบคุมการเก็บแสตมป์สุราเก็บรักษา ณ โรงงานสุรา

8 การจัดทำงบเดือน การทำสุราแบบ ส. 201 การรับ-จ่าย และแสตมป์สุราคงเหลือ สำเนาบันทึกการตรวจราชการโรงงานสุรา ส่งค่าธรรมเนียนการทำการนอกเวลา


ดาวน์โหลด ppt บทนิยาม อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อาคารสิ่งปลูกสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google