งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
การจัดหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และบุคลิกลักษณะอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานใดงานหนึ่งในเวลาที่ต้องการ (put the right man In the right job at the right time)

2 ความสำเร็จของการสรรหาและเลือกสรรเข้าทำงาน
1. นโยบายของกรมฯ 2. งบประมาณ 3. ระยะเวลา 4. ความพร้อมของบุคลากร 5. เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง

3 นโยบายของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารควรจะกำหนดนโยบายว่าจะให้เน้นปฏิบัติภายใต้ คุณธรรม ระบบอาวุโส ระบบอุปถัมภ์ หรือผสมผสานกันในจุดใดบ้าง เพื่อผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจะได้สามารถกำหนดวิธีการสรรหา และเลือกสรรได้สอดคล้อง

4 งบประมาณ งบประมาณในการสรรหาและเลือกสรรจะเป็นตัวกำหนดในการเลือกใช้ เทคนิคและวิธีการในการสรรหา เลือกสรร ซึ่งมีอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีเสียค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ และได้ผลลัพธ์ในการประเมินบุคคลที่ต่างกัน บุคลากร บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำ งานนอกจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการสรรและเลือกสรร บุคคลเข้าทำงานแล้วยังต้องมีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล และเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล

5 ข้อมูลเกี่ยวกับงาน -ประเภทของงาน -หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ลักษณะงานที่ปฏิบัติ -ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

6 วิธีการสรรหา 1. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน
2. ติดต่อกับสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ 3. การสรรหาจาก สำนักจัดหางานต่าง ๆ 4. รับสมัครจากผู้สมัครด้วยตนเอง 5. การแนะนำโดยพนักงานของแต่ละหน่วยงาน 6. การให้ทุนไปศึกษาหรือฝึกอบรม

7 การเลือกสรร หมายถึง การพิจารณาบุคคลที่ได้ทำการสรรหามาทั้งหมด และทำการ คัดเลือกเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

8 วิธีการเลือกสรร 1. การประเมินจากใบสมัคร 2. การสัมภาษณ์
3. การใช้แบบทดสอบ 4. การทดสอบ 5. การตรวจสอบจากบุคคล หรือหนังสือรับรอง 6. การตรวจสุขภาพ 7. การตรวจสอบประวัติ 8. การใช้เทคนิคศูนย์รวมการประเมิน (Assessment Center) 9. การทดลองปฏิบัติงาน

9 เครื่องมือที่ใช้ในการเลือกสรร
1. แบบทดสอบ 2. การสัมภาษณ์ แบบทดสอบ -ข้อสอบแบบปรนัย เป็นข้อสอบที่กำหนดคำถามและคำตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือกตอบ หรืออาจจะกำหนดข้อความนำแล้วเว้นช่องว่างให้เขียนคำหรือข้อความให้สมบูรณ์ -ข้อสอบแบบอัตนัย เป็นข้อสอบที่มีคำถามหรือโจทย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบมีอิสระ ในการวางแผนการตอบ การรวบรวมความรู้ ความคิด แล้วเรียบเรียงเป็นคำพูด ของตนเอง

10 เครื่องมือที่ใช้ในการเลือกสรร
การสัมภาษณ์ (Interview) -ใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไม่ตรงออก -ใช้เป็นเครื่องมือตัดสินชี้ขาดว่าผู้สมัครสอบมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานหรือไม่ -ใช้ผลของการสัมภาษณ์ประกอบกับผลการทดสอบโดยวิธีอื่น ๆ

11 ผังการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การสอบแข่งขัน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก นำรายชื่อ ปริญญาโท นิสิตชลประทาน นักเรียนทุน เปลี่ยนสายงาน เลื่อนว34/2547 เลื่อนระดับ6


ดาวน์โหลด ppt การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google