งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

2 อริยสัจ 4

3 ทุกข์

4 เศร้า โกรธ เซ็ง ย่าน

5 สมุทัย เหตแห่งทุกข์

6 ตัวกู ของกู

7 การปรุงแต่ง ความอยาก ความยึด กรงขังใจ

8 มรรค

9 อยู่กับจริง

10 เหตุปัจจัยที่เนื่องกัน

11 หลิวหลิ่ง

12 ความผันแปร

13 นิโรธ

14 ความเข้าใจที่ถูกต้อง เหตุปัจจัยที่เนื่องกัน ความผันแปร

15 นิ่ง สงบ เงียบ ว่าง ปล่อย วาง ละตน ทิ้งตน ไม่มีตน

16 1+1 = 1

17 1. การเชื่อมสมาน

18 สังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา

19 การเดินเคียงกันไป

20 If you touch me soft and gentle,
I will grow and grow up…

21 ไม่มีสิ่งใดแข็งแกร่งเท่ากับหินผา
แต่ไม่มีสิ่งใดอยู่กับหินผาได้ดีเท่ากับ สายน้ำ

22 การสังเกตตัวเอง ใจกระเพื่อม

23 ใจกระเพื่อม ทุกข์ สุข

24 สติ สัมปชัญญะ ปัญญา สมาธิ ……………..

25 2. การพินิจรอยแยก

26 คาดหวัง ความจริง

27 3. การเข้าใจเห็นจริง

28 การสนิทกับความจริง

29 ถ้าเรารู้สึกว่าในโลกนี้มีคนอย่างน้อยอยู่หนึ่งคนเข้าใจเราได้ เราก็รู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าแล้ว วิลเลียม แกลสเซอร์


ดาวน์โหลด ppt การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google