งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

2 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น
ใบสรุปในการเข้าสนาม การทำรหัสข้อมูล การสะท้อนความคิด การลงสรุปชั่วคราว

3 การนำเสนอข้อมูล ตารางเปรียบเทียบ เครือข่าย แผนภูมิเหตุการณ์

4 1.การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น

5 1.1 ใบสรุปการเข้าสนามในแต่ละครั้ง
หลังการเก็บข้อมูลภาคสนามในแต่ละครั้ง พิจารณาว่ามี มโนทัศน์หลัก หัวข้อ(themes) ประเด็นปัญหา คำถามอะไรบ้าง สะท้อนความคิด เพื่อลงสรุปย่อ โดยมุ่งไปที่คำถามหลัก ตอบคำถามแต่ละข้ออย่างสั้นๆเพื่อสรุปรวมเป็นใจความหลัก

6 แนวทางในการสรุป อาจใช้คำถามนำ
การเข้าสนามครั้งนี้มีหัวข้อหลัก หรือประเด็นปัญหาอะไรบ้าง การเก็บข้อมูลครั้งนี้เกี่ยวข้องกับคำถามใดและตัวแปรใดในกรอบการวิจัยขั้นต้น มีเหตุการณ์อะไร มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง การเก็บข้อมูลครั้งนี้เกิดข้อสรุปชั่วคราว หรือข้อสันนิษฐานอะไรบ้าง

7 1.2 การทำรหัส (coding) การทำรหัสสามารถทำได้กับ วลี ประโยค หรือย่อหน้าก็ได้ การทำรหัสเพื่อเรียกข้อมูลขึ้นมาหรือใช้เรียบเรียงข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำถามวิจัย ข้อสมติฐาน หรือ themes

8 การสร้างรหัส การสร้างรหัสชั่วคราวก่อนลงสนาม การสร้างรหัสหลังลงสนามแล้ว

9 ข้อควรพิจารณาในการลงรหัสและปรับปรุงรหัส
มีรหัสที่เป็นตัวแปรเชิงมโนทัศน์ หรือไม่ ถ้ามีควรมีการนิยามปฏิบัติการ เพื่อที่จะสามารถทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และสามารถใช้ได้อย่างคงเส้นคงวาโดยเฉพาะในการทำวิจัยหลายคน

10 การตรวจสอบการลงรหัส ความเที่ยง = จำนวนของความสอดคล้องกัน
ความเที่ยง = จำนวนของความสอดคล้องกัน ผลรวมของจำนวนที่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วย

11 1.3 การทำข้อสรุปชั่วคราว(memoing)
เป็นการเขียนความคิดในเชิงทฤษฎีที่ได้จาการทำรหัสข้อมล และความสัมพันธ์ของรหัสข้อมูลที่ทำอยู่นี้ทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจขึ้นมา... การสรุปชั่วคราวอาจอยู่ในรูปของประโยค ย่อหน้า หรือเป็นข้อความยาว 2-3 หน้าก็ได้

12 memoning เพื่อกระจ่างในความคิด เมื่อมีความคิดใหม่ผุดขึ้นมา
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างจากรหัสเดิมที่มีอยู่

13 2.การนำเสนอข้อมูล

14 2.1 แนวทางการศึกษาเหตุการณ์
เลือกเหตุการณ์ทีจะช่วยให้เข้าใจจุดเน้นหลักของการวิจัย แล้วทำการศึกษาประวัติความเป็นมาของเหตุการณ์ และกระบวนการที่นำไปสู่เหตุการณ์นั้น

15 2.2 แผนภูมิบริบท แผนภูมิบริบทในรูปเครือข่าย ทำให้ช่วยดึงประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ ตีความ เป็นการลดทอนข้อมูล ทำให้เรียบเรียงได้ง่ายขึ้น โดยใช้สัญลักษณ์มาประกอบและมีหลักเกณฑ์ในการใส่เครื่องหมาย

16 2.3 ตาราง/เครือข่ายเหตุการณ์
เป็นการนำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลำดับ ตัดเหตุการณ์ที่ไม่สำคัญออกไป นำเสนอในรูปตารางหรือเครือข่ายเหตุการณ์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google