งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 ระบบฐานข้อมูล (Database System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 ระบบฐานข้อมูล (Database System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 ระบบฐานข้อมูล (Database System)

2 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data vs Information)
Process Information

3 ฐานข้อมูลกับการดำเนินชีวิตประจำวัน (Database and Day-to-Day Life)

4 การจัดการข้อมูล (Data Management)
แฟ้มข้อมูล ข้อมูล File-Based System Database System

5 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File Structure)

6 ชนิดของข้อมูล (Type of Data)
Text Formatted Data Images Audio/Sound

7 ชนิดของแฟ้มข้อมูล (Type of Conventional Files)
Master File Transaction File Document File Archival File Table Look-up File Audit File

8 ชนิดของแฟ้มข้อมูล (Type of Conventional Files)
Audit File Archival File change change Transaction File Master File Process Look-up File X Document File

9 ระบบแฟ้มข้อมูล (Files-Based System)

10 การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล (Files Organization)
Sequential File Organization : SFO Directed File Organization : DFO อาศัย Hashing : KeyAddress Indexed Sequential File Organization : ISFO ISFO= SFO+DFO

11 ข้อจำกัดของวิธีแฟ้มข้อมูล (Limitations of the File-Base Approach)
ข้อมูลมีการเก็บแยกจากกัน (Separation and Isolation of Data) ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน (Duplication of Data) ข้อมูลมีความขึ้นต่อกัน (Data Dependence) มีรูปแบบที่ไม่ตรงกัน (Incompatible File Formats) รายงานต่างๆ ถูกกำหนดไว้อย่างจำกัด (Fixed Queries)

12 ระบบฐานข้อมูล (Database System)
“ศูนย์รวมของข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีกระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน”

13 ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกองทุนกู้ยืม ฝ่ายห้องสมุด โปรแกรมทะเบียน โปรแกรมบัญชี โปรแกรมกองทุน โปรแกรมยืม-คืน ระบบจัดการ ฐานข้อมูล (DBMS) ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลการเงิน ข้อมูลกกองทุน ข้อมูลการยืม-คืน โครงสร้างฐานข้อมูล

14 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)
“ซอฟต์แวร์ที่ทำงานประสานกับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนด สร้าง  บำรุงรักษา และควบคุมการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล” 

15 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)

16 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)
Data Definition Language  : DDL Data Manipulation Language : DML Security Systems Integrity Systems Concurrency Control Recovery Systems Catalog/Meta Data Control Language

17 สภาพแวดล้อมของระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Environment)
Hardware Software - Operating System - DBMS Software - Application & Utilities Software Data Procedure Users

18 บทบาทหน้าทีของบุคลากรในระบบฐานข้อมูล (Roles in the Database System)
Data and Database Administrators DA DBA Database Designers Logical Database Designer Physical Database Designer System Analysis Programmer End-Users Naive User Sophisticated User

19 การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล (The Range of Database Application)
Personal Databases Workgroup Databases Department Databases Enterprise Databases Internet Databases

20 ข้อดีของวิธีฐานข้อมูล (Advantages of Database Approach)
ความอิสระของโปรแกรมและข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนในข้อมูล ข้อมูลมีความสอดคล้องตรงกัน การใช้ข้อมูลร่วมกัน เพิ่มคุณประโยชน์สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูลมีคุณภาพยิ่งขึ้น การเข้าถึงและผลการตอบรับข้อมูลเป็นไปในทิศทางที่ดี ลดเวลาการบำรุงรักษาโปรแกรม

21 ข้อเสียของวิธีฐานข้อมูล (Disadvantages of Database Approach)
ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น มีขนาดความจุที่เพิ่มมากขึ้น DBMS มีราคาสูง ราคา Hardware มีการเพิ่มขึ้นเสมอ ค่าใช้จ่ายในการแปลงข้อมูลสูง สมรรถนะการทำงาน ผลกระทบต่อความเสียหายสูง


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 ระบบฐานข้อมูล (Database System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google