งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 15 การออกแบบระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 15 การออกแบบระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 15 การออกแบบระบบ

2 การสำรวจความต้องการของระบบ
การสำรวจความต้องการของระบบ ( Reviewing systems requirements ) การสำรวจความต้องการของระบบมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ทั้งผู้วิเคราะห์ระบบและผู้ใช้ได้มีการตรวจสอบ และทำ ความเข้าใจกับความต้องการอีกครั้ง

3 การพัฒนารูปแบบของระบบใหม่
เป็นการวิเคราะห์และการพัฒนาระบบ ทีมผู้บริหารจะ ต้องพิจารณาทั้งส่วนประกอบด้านตัวเครื่อง ( Hardware ) และซอฟต์แวร์ ส่วนประกอบจะต้องพิจารณาอย่างมีเหตุผลและ มีส่วนประกอบด้านกายภาพในแต่ละส่วน

4 ขั้นที่หนึ่ง การออกแบบส่วนแสดงผลของระบบ
มีปัจจัย 6 ประการที่ควรนำมาพิจารณาในการออกแบบส่วนแสดงผล 1. เนื้อหา ( Content ) 2. รูปร่าง ( Form ) 3. ปริมาณ ( Volume ) 4. ทันเวลา ( Timeliness ) 5. สื่อ ( Media ) 6. รูปแบบ ( Format )

5 ขั้นที่สอง การออกแบบส่วนนำเข้าของระบบ
การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูลสิ่งที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เนื้อหา ( Content ) 2. ทันเวลา ( Timeliness ) 3. สื่อ ( Media ) 4. รูปแบบ ( Format ) 5. ปริมาณนำเข้า ( Volume )

6 ขั้นที่สาม การพิจารณาความต้องการด้านการประมวลผล
การวิเคราะห์หน่วยแสดงผลและหน่วยนำเข้าข้อมูลจำเป็นต้องมีการ นำเสนอถึงความต้องการของส่วนประมวลผลสำหรับซอฟต์แวร์ ดังนั้นจะต้องวางแผนว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ชนิดใด ซึ่งจะมี 2 ทางเลือกคือ 1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application software ) 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยบุคลากรในองค์กร ( In - house application software )

7 ขั้นที่สี่ ความต้องการส่วนจัดเก็บข้อมูล
ในส่วนจัดเก็บข้อมูลมีสื่งที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 1. การประเมินข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล ( Access and organization ) 2. หน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Storage volume ) 3. สื่อ ( Media )

8 ขั้นที่ห้า การพัฒนากระบวนการปฏิบัติในการใช้ระบบ
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติในการใช้ระบบ การออกแบบระบบจะ ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จนกว่าจะมีการกำหนดกระบวนการปฏิบัติในการ ใช้ระบบ กระบวนการปฏิบัตินี้สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. กระบวนการปฏิบัติในด้านงานของระบบ ( Work procedure ) 2. กระบวนการปฏิบัติด้านการควบคุมระบบ ( Control procedure )

9 ขั้นที่หก การพิจารณาด้านความต้องการเกี่ยวกับบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรของระบบสิ่งที่ต้องคำนึงถึงได้แก่ 1. รายละเอียดของงานที่บุคลากรทำ ( Work description for jobs ) 2. คุณสมบัติของบุคลากร ( Personnel qualification ) 3. การฝึกอบรม ( Training )

10 การรายงานต่อฝ่ายการจัดการ
การจัดหาระบบเพื่อการใช้งานรายงานดังกล่าว ควรประกอบด้วย 1. รายละเอียดของงานและข้อห่วงใยของผู้ใช้ซึ่งนำไปสู่การจัด โครงการ 2. สรุปผลของการวิเคราะห์ความต้องการ 3. ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบระบบ 4. ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของระบบใหม่ 5. แผนงานของการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาระบบ ในขั้นตอนต่อไป

11


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 15 การออกแบบระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google