งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิปัสสนาญาณ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิปัสสนาญาณ 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิปัสสนาญาณ 9

2 ญาณในวิปัสสนา  ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง มีองค์ประกอบ 9 ประการ ได้แก่

3 1. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ) 2
 1. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ)   2. ภังคานุปัสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความสลาย ) 3. ภยตูปัฏฐานญาณ (ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว)

4 4. อาทีนวานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคำนึงเห็นโทษ) 5
4. อาทีนวานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคำนึงเห็นโทษ)                   5. นิพพทานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคำนึงเห็นด้วยความหน่าย)                

5 6. มุญฺจิตุกัมยตาญาณ (ญาณอันคำนึงด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย) 7
6.มุญฺจิตุกัมยตาญาณ (ญาณอันคำนึงด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย) 7. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคำนึงพิจารณาหาทาง)                 

6 8. สังขารุเปกขาญาณ (ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร)
9. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ (ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยั่งรู้อริยสัจ)

7       วิปัสสนาญาณทั้ง 9 ประการ เราควรเจริญหรือทำให้มีขึ้นในตน เพราะเห็นหนทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดของชีวิต ซึ่งเราต้องทำให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ

8 ญาณในวิปัสสนา  ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง มีองค์ประกอบ 9 ประการ


ดาวน์โหลด ppt วิปัสสนาญาณ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google