งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตตามสภาพของมันเอง ขันธ์ 5 เป็นส่วนประกอบของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตตามสภาพของมันเอง ขันธ์ 5 เป็นส่วนประกอบของชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตตามสภาพของมันเอง ขันธ์ 5 เป็นส่วนประกอบของชีวิต
ขันธ์ 5 เป็นส่วนประกอบของชีวิต ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ การต่อสู้ การเรียนรู้ , การสร้างประสบการณ์ ธรรมชาติ (ชิ้นหนึ่ง) การปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ

2 ชีวิต คืองาน คือการแสวงหา คือการทดลอง หรือลอง

3 มนุษย์ ประกอบด้วย (กาย + จิต) = ขันธ์ 5
มนุษย์ ประกอบด้วย (กาย + จิต) = ขันธ์ 5 ชีวิต แปลว่า สดชื่น สด หมายถึง ร่างกายที่มีเลือดเนื้ออวัยวะ ทุกส่วนทำงานได้ดี ชื่น หมายถึงสภาวะทางจิตที่ชื่นบาน ไม่มัว หมอง ขัดข้อง อึดอัด ขัดเคือง มืดมัว ร้อนเร่า

4 ชีวิตนี้ เป็นบ่อเกิดของความรู้ และศาสตร์แขน่งต่างๆ มากมาย
ชีวิตนี้ เป็นบ่อเกิดของความรู้ และศาสตร์แขน่งต่างๆ มากมาย ชีวิตต้องตกอยู่ในสภาพแห่งความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทำอย่างไรให้พ้นจาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย “เกิดมาทั้งทีควรทำความดีอะไรตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

5 ไปตาม “ปฏิจจสมุปบาท” หรือ “อิทัปปัจจยตา” คือ
ชีวิต คือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เลือนไหว เลือนไหลไปตาม กฎธรรมชาติอันมีพลังแห่ง กิเลส กรรมและ วิบาก เป็นตัวกำหนดทิศทาง ไปตาม “ปฏิจจสมุปบาท” หรือ “อิทัปปัจจยตา” คือ กฎที่ว่าด้วยการอาศัยซึ่งกันและกันของธรรมชาติ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (ชีวิต มิได้เกิดขึ้นลอยๆ ต้องมีเหตุปัจจัย)

6 จุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการแห่งชีวิต
การเกิดของชีวิต ตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่ต้องอาศัยกฎธรรมชาติแบบองค์รวม คือ 1. บิดามารดาอยู่รวมกัน 2. มารดามีระดู 3. ทารกที่จะมาเกิดก็ปรากฏ (วิญญาณ)

7 จุดเริ่มต้นและกระบวนการแห่งชีวิต
เพราะการรวมตัวแห่งธาตุ 6 อย่าง 1. ดิน ไฟ 2. น้ำ อากาศธาตุ 3. ลม วิญญาณธาตุ สัตว์จึงลงสู่ครรภ์ จึงมี รูป + นาม (กลละ น้ำเมือก)

8 ชีวิตที่สมบูรณ์จะต้องมีสุขภาพดี
มีสุขภาพจิตดี - ชืนใจ ชื่นบาน - แจ่มใส ไม่มัวหมอง มีสุขภาพกายดี - ไม่มีโรคเบียดเบียน(โรค แปลว่า สภาวะที่เสียดแทง) โรคทางใจ คือ กิเลส ตัณหา มาณะทิฏฐิ โลภ โกรธ หลง

9 องค์ประกอบแห่งชีวิต ชีวิต ประกอบ 2 ส่วนคือ
ชีวิต ประกอบ 2 ส่วนคือ 1. รูป คือสิ่งที่รับรู้กันได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้แก่ รูป เสีย กลุ่น รส โผฏฐัพพะ 2. นาม คือ สิ่งที่รับรู้ได้ทางจิตใจ ได้แก่ พอใจ ไม่พอใจ รัก เกลียด เมตตา สงสาร สงบ อึดอัด ขัดเคือง ฯลฯ (ขันธ์ 5 : เบญจขันธ์)

10 องค์ประกอบของการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
-พึงถือศีล 5 เป็นเสมือนธงชีวิต -พึงยึดถือมงคล 38 ประกอบชีวิต -พึงดำเนินชีวิต กุศลกรรมบถ 10 -พึงดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8

11 เพื่อนชีวิตที่ดี ประสบความสำเร็จและมีความสุข -ปัจเจกบุคคล การเมือง ครอบครัว ศาสนา การศึกษา สัจธรรม เศรษฐกิจ - สารณสุข

12 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ชีวิตคืออไร ? - ขันธ์ 5 ส่วนประกอบห้าอย่างของชีวิต - อายตนะ 6 แดนรับรู้และเสพเสวยโลก

13 ชีวิตเป็นอย่างไร ? -ไตรลักษณ์ ลักษณะโดยธรรมชาติ 3 อย่างของสิ่งทั้งปวง ชีวิตเป็นไปอย่างไร ? ปฏิจจสมุปบาท การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี

14 ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ?
-วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน ประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้จากชีวิตนี้


ดาวน์โหลด ppt ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตตามสภาพของมันเอง ขันธ์ 5 เป็นส่วนประกอบของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google