งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Search Engine อ. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Search Engine อ. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Search Engine อ. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

2 เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล Search Engine

3 หลักการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
ใช้โปรแกรม Search Engine มีวิธีค้น 3 ประเภท 1. Keyword Index เหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลทั่วไป 2. Subject Directory เหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ความแม่นยำ 3. MetaSearch Engine เหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลทั่วไป แบบกว้างๆ

4 1. Keyword Index เป็นการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำสำคัญ โปรแกรมจะค้นโดยอ่านชื่อเว็บไซต์และคำข้างบนสุดประมาณ 30 คำของเนื้อเรื่อง เช่น Google, Alta Vista, Excite ตัวอย่าง

5 การใช้ Advanced Search
เป็นการค้นให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เพื่อจำกัดองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ภาษา ช่วงเวลา รูปแบบของไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ

6 2. Subject Directory นำข้อมูลใน Web ต่างๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่
ทำการแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆ  จากเรื่องทั่วไป ไปสู่เรื่องที่มีความเฉพาะเจาะจง โครงสร้างของการจัดหมวดหมู่จะถูกเตรียมไว้ก่อน จากนั้นจึงนำเว็บไซต์ต่างๆ ที่รวบรวมมาไปจัดเก็บตามหมวดหมู่ที่จัดทำไว้ 

7 2. Subject Directory (ตัวอย่าง)

8 ข้อดีของ Directory การแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจน  ช่วยนำทางในการเข้าถึงข้อมูล  จากประเด็นกว้างๆ ที่ยังไม่ชัดเจน  ไปสู่ประเด็นเรื่องที่ชัดเจน ผู้ใช้จะเริ่มคาดเดาได้ว่า เรื่องที่ต้องการจะจัดเก็บไว้ภายใต้หมวดหมู่ย่อยใด  ในการค้นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่ค้น ไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์เฉพาะมาก่อน

9 3. MetaSearch Engine Search Engine ที่นำคำถาม (Query) ของผู้ใช้ไปสอบถาม Search Engine อื่น แล้วนำผลลัพธ์มารวมกัน เพื่อนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าข้อมูลที่ได้มีซ้ำกัน ก็จะแสดงเพียงรายการเดียว เช่น Meta Crawler, Dogpile, ฯลฯ Search Engine QUERY QUERY RESULT MetaSearch Engine RESULT COMBINDED RESULT Search Engine QUERY

10 MetaSearch Engine ข้อดี
สามารถค้นเรื่องที่ต้องการได้ จากแหล่งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นจากหลายที่ โดย Search Engines จะตัดข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนกันออกไป  เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่ต้องการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการให้ครอบคลุมมากที่สุด และที่สำคัญช่วยประหยัดเวลาในการค้นให้กับผู้ใช้

11 MetaSearch Engine ข้อด้อยที่ต้องคำนึงถึง
คำค้นที่ Search Engines แต่ละตัวใช้มีโครงสร้างประโยค (Syntax) ของตนเองซึ่งแตกต่างกันไป แต่ผู้ใช้จะใส่คำค้นที่  Multi Search Engines เพียงคำค้นเดียว (Query) ในกรณีที่คำค้น มีการสร้างสูตรการค้นที่ซับซ้อน หรือใช้ภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  อาจให้ผลการค้นไม่เที่ยงตรงได้ เนื่องจากไม่เข้าใจคำสั่งที่แท้จริง

12 หลักสำคัญที่ใช้ในการสืบค้น
สืบค้นจากชื่อเว็บไซต์ในตำแหน่ง URL สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในชื่อเรื่อง สืบค้นจากคำสำคัญ สืบค้นจากส่วนสำคัญที่ใช้อธิบายหรือบอกลักษณะ สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในเนื้อหาของเว็บไซต์

13 เครื่องหมายที่ใช้ในการค้นข้อมูล
AND : ใช้การค้นข้อแบบเจาะลึก เช่น poverty and crime หมายถึงค้นเอกสารที่มีคำสองคำปรากฏ poverty AND crime

14 เครื่องหมายที่ใช้ในการค้นข้อมูล
Google จะใช้ and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ เช่น ค้นหา โรงแรม และ เชียงราย ข้อมูลจะหาเฉพาะ ที่มีคำว่า โรงแรม และ เชียงราย อยู่ในบทความ

15 เครื่องหมายที่ใช้ในการค้นข้อมูล
+ - “……..” AND OR NOT

16 เครื่องหมายที่ใช้ในการค้นข้อมูล
OR : ใช้หาข้อมูลที่หายากหรือมีข้อมูลน้อย เช่น college OR university หมายถึงค้นหาเอกสารที่มีคำหนึ่ง คำใดปรากฏ O                                       college OR university

17 เครื่องหมายที่ใช้ในการค้นข้อมูล
AND NOT หรือ NOT : ใช้ค้นเฉพาะที่ต้องการโดยตัดคำบางคำออกไป เช่น CAT NOT DOGS CAT NOT DOGS

18 การใช้คำสั่งและเครื่องหมายในการค้นคำ
PLUS/MINUS เครื่องหมาย บวก หรือ ลบ ไว้หน้าคำ หรือวลี เช่น +poverty    +crime cats    -dogs การเขียน + หรือ - ให้เขียนติดกับคำ โดยไม่ต้องเว้นวรรค

19 การใช้คำสั่งและเครื่องหมายในการค้นคำ
3. PHRASES ใช้เครื่องหมาย “ ” ครอบวลี เช่น “communication research” “Thai language” 4. Stemming ใช้เครื่องหมาย asterisk* เช่น bird* ใช้ในการค้นคำว่า bird, birds, birding

20 การแสดงผลข้อมูล แบบจัดลำดับ (Relevance Ranking) เรียงตามลำดับข้อมูลที่โปรแกรมคาดว่าเกี่ยวข้องมากที่สุดก่อน โดยนับจากจำนวนคำที่ปรากฏใน Web site แบบสรุปความ (Abstract) เป็นการแสดงผลในรูปสรุปความ หากต้องการรายละเอียดต้องเข้าดูเอกสารจริง *** แบบที่ 2 มีประโยชน์มากกว่าแบบที่ 1 ***

21 เทคนิคการค้นหาข้อมูลเฉพาะด้าน : ภาพ

22 ค้นหาภาพจาก google

23 แบบฝึกหัดท้ายบท (ทำใส่กระดาษ A4) ให้เขียน **ยิ่งละเอียด ยิ่งได้คะแนนดี**
ต้องการเดินทางไปราชการที่ กระทรวงศึกษาธิการ จงค้นหาข้อมูล (ที่ตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ) ว่า “ตั้งอยู่ที่ใด เขตไหน หมายเลขติดต่อ” การเดินทางจากขนส่งหมอชิต มายังกระทรวงศึกษาธิการ นั่งรถเมลล์สายไหนบ้าง ในการเดินทางครั้งนี้ จำเป็นต้องพัก 1 คืน ให้หาข้อมูลโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียงกับกระทรวงศึกษาธิการ ในราคาห้องไม่เกิน 1,500 บาท (ข้อมูลโรงแรมอย่างละเอียด)


ดาวน์โหลด ppt Search Engine อ. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google