งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE JAPANESE SAMURAI CODE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE JAPANESE SAMURAI CODE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE JAPANESE SAMURAI CODE
CLASSIC STRATEGIES FOR SUCCESS Arissara Sermkaew Faculty of Business Administration

2 THE JAPANESE SAMURAI CODE
ผู้แต่ง BOYĖ LAFAYETTE DE MENTE สำนักพิมพ์ Tuttle publishing ความหนา 206 หน้า จำนวนทั้งหมด 58 ตอน

3 เกิดช่วง อายุรวม 61 ปี

4

5 หลักจริยธรรมของชาวซามูไร แนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ.1192-1868
แนวคิดบูชิโด BUSHIDO หลักจริยธรรมของชาวซามูไร แนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ ผู้ให้กำเนิดแนวคิดนี้คือมูซาชิ ซามูไรที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น หลักของบูชิโด มูซาชิได้เขียนแนวคิด คัมภีร์ 5 ห่วง กำเนิดศิลปะการต่อสู้ 35 ประการ หลักการบูชิโดนำมาใช้ในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม และช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

6 บูชิโด ได้สอนให้คนญี่ปุ่นมีความพยายามทำสิ่งต่างๆ
บูชิโด สอนให้คนมีความกล้าหาญ มีความเป็นสุภาพบุรุษ มีความรักชาติ มีความรักครอบครัวและเคารพต่อบรรพบุรุษ     บูชิโด สอนและฝึกให้คนมีความอดทนต่อความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและทางใจ จะต้องสามารถซ่อนความรู้สึกไว้ภายในใบหน้า ไม่มีความมักได้ รู้จักข่มใจตนเอง ไม่ยอมปล่อยร่างกายตกเป็นทาสของความต้องการ ไม่ยอมย่อท้อต่อความยากลำบาก     บูชิโด ได้สอนให้คนญี่ปุ่นมีความพยายามทำสิ่งต่างๆ 1 ความชั่งใจอันเด็ดเดี่ยว อะไรควรทำก่อน อะไรควรทำทีหลัง เมื่อได้ทำการใดๆ ลงไปแล้วก็ต้องทำจริงๆ จนกว่าจะสำเร็จ 2 ทำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 3 เมื่อต้องเสียเกียรติยศแล้วต้องเลือกเอาความตาย (ฮาราคีรี)

7 Diagram มูซาชิ น้ำ ลม ไฟ จิต ทฤษฎี 5 ห่วง ศิลปะการต่อสู้ 35 ประการ
ทฤษฎี 5 ห่วง ดิน น้ำ ลม ไฟ จิต ศิลปะการต่อสู้ 35 ประการ แนวปฏิบัติของกฎ 5 ห่วง

8 ดิน กฎ 5 ห่วง ลม น้ำ ไฟ สุญตา The book of Five Rings

9 The Metaphysical side of job –Training
ในช่วงกลาง- ปีค.ศ เมื่อเริ่มนำแนวคิดมูซาชิมาใช้ในการดำเนินทางธุรกิจ อภิปรัชญาของการฝึกตามแนวคิดของซามูไรมีดังนี้ 1. รู้วิธีใช้และประโยชน์ของการใช้อาวุธ คือฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ 2รู้ความสำคัญของการใช้อาวุธ (ดาบ) คือรู้จักธรรมชาติของอาวุธ

10 จากแนวคิดเกิดเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ระบบการศึกษาของชาวญี่ปุ่น
มีวิถีแห่งความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ ยอมรับศักดิ์ศรีของมนุษย์ มีความเป็นสุนทรียภาพ ระบบการศึกษาของชาวญี่ปุ่น เน้นการฝึกอ่าน เขียน ในหลายๆศาสตร์ เรียนรู้มารยาททางสังคม ฝึกฝนศาสตร์นั้นๆเพื่อให้เกิดความโดดเด่น และเน้นความเข้มข้น

11 The Indulgent –love Way of Doing Business
อิทธิพลอย่างของวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น คือการแสดงความรัก (อย่างทุ่มเท) เป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไข (AMAE ) AMAE ทำให้เกิดสัมพันธภาพในการทำธุรกิจ AMAE เป็นประตูสู่การเกิด ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ ENRYO ความสำนึกในบุญคุณ ลูกน้องแสดงความรักในการทำงานและภักดีต่อหัวหน้า หัวหน้าจะแสดงความรัก เอื้ออาทรต่อลูกน้อง GIRI ความละอายใจ หากปฏิบัติไม่ได้ถือว่าเป็นความเสียหน้า HAJI

12 Failure is not an option
ชาวซามูไร มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคือ ไม่มีคำว่าผิดพลาด ในทุกที่และทุกเวลา สิ่งสำคัญคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีข้อผิดพลาด วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น คือ หลีกเลี่ยงความผิดพลาด เพราะความผิดพลาดคือความพ่ายแพ้ ฝึกฝนทักษะ เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จ

13 สไตล์การบริหารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของชาวญี่ปุ่น
มีความเป็นธรรมในการบริหาร กฎระเบียบและเป็นธรรม มีวินัย เข้มงวดและใจดี มีศิลปะในการบริหารงาน มีน้ำในนักกีฬา เน้นทีมงาน มีภาวะผู้นำ สร้างบุคลิกในทีมให้แตกต่าง เพื่อทีมงานทำงานได้สำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt THE JAPANESE SAMURAI CODE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google