งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CFA Analysis by LISREL 1.คลิก File 2. คลิก Open 3. คลิกเลือก File

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CFA Analysis by LISREL 1.คลิก File 2. คลิก Open 3. คลิกเลือก File"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CFA Analysis by LISREL 1.คลิก File 2. คลิก Open 3. คลิกเลือก File

2 CFA Analysis by LISREL

3 Title ตั้งชื่อการวิเคราะห์ Label แสดงชื่อของตัวแปรสังเกตได้
CFA Analysis by LISREL Title ตั้งชื่อการวิเคราะห์ DA=Data NI=Number of Input variables MA=Matrix Analyzed (Covariance matrix (CM), Correlation matrix (KM) NO=Number of Observations; sample size (n) Label แสดงชื่อของตัวแปรสังเกตได้ KM = Correlation Matrix; เป็น Input matrix สำหรับการวิเคราะห์ SY = Symmetry Matrix MO = Model Specification เป็นการกำหนดโมเดล NX = Number of X variable (IV) จำนวนของตัวแปรอิสระ ตัวแปรสาเหตุ NY = Number of Y variable (DV) จำนวนของตัวแปรตาม ตัวแปรผล GA = Gamma Matrix ที่มีขนาด (R x C) (row = DV, column = IV) FU = Full Matrix ---> ประมาณค่าพารามิเตอร์ทุกค่าในสมาชิกภายในเมทริกซ์ FR = Free Parameter ---> เปิดให้ประมาณค่า PH = PHI Matrix ที่มีขนาด (R x C) (row=column = IV x IV) DI = Diagonal เมทริกซ์ที่มีเฉพาะสมาชิกในแนว Diagonal ส่วนสมาชิกเหนือและใต้แนว Diagonal มีค่าเป็น 0

4 PD = Path Diagram แสดงแผนภาพเส้นทางด้วย
CFA Analysis by LISREL PD = Path Diagram แสดงแผนภาพเส้นทางด้วย OU = Output SE = Standard error TV = t-value (Alpha level = .05, t-value   1.96) RS = Residual MR = Miscellaneous result SS = Standardized Solution SC = Completely Standard Solution MI = Modification Index

5 CFA Analysis by LISREL คลิก เพื่อ Run โปรแกรม

6 CFA Analysis by LISREL

7 CFA Analysis by LISREL

8 CFA Analysis by LISREL

9 CFA Analysis by LISREL 1. คลิก Output 2. เลือก Fit Indices

10 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
CFA Analysis by LISREL เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา X2 (chi-Square) p>.05 RMSEA < .05 GFI > .90 AGFI > .90 NFI > .90 CFI > .95 IFI > .90 RFI > .90 PNFI > .50

11 ค่า chi-square ลดลงแสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
CFA Analysis by LISREL one factor model two factor model ค่า chi-square ลดลงแสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

12 CFA Analysis by LISREL one factor model จำนวน factor two factor model


ดาวน์โหลด ppt CFA Analysis by LISREL 1.คลิก File 2. คลิก Open 3. คลิกเลือก File

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google