งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL/SIMPLIS สำหรับ MRA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL/SIMPLIS สำหรับ MRA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL/SIMPLIS สำหรับ MRA
LAB SHEET III

2 ตารางที่ 1 ข้อมูลสำหรับการถดถอยของ GNP
Labor x1 Capital x2 Time x3 GNP y

3 ตารางที่ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสำหรับข้อมูล GNP
y x1 x2 x3 GNP 1 LABOR 0.945 CAPITAL 0.705 0.574 TIME 0.959 0.853 0.593 SD 65.242 7.279 33.383 8.588

4 ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสำหรับข้อมูล GNP
y x1 x2 x3 GNP LABOR 52.984 CAPITAL TIME 53.291 73.747 Means 45.565 50.087 13.739

5 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL
MRA (Method = Enter) ! Regression of GNP (Method=Enter) DA NI=4 NO=23 LA GNP LABOR CAPITAL TIME RA FI=EX31.DAT MO NY=1 NX=3 GA=FU,FR PS=SY,FR PD OU ME=ML SE TV SS ND=3

6 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL
MRA (Method = Stepwise) ! Regression of GNP (Method=Stepwise) DA NI=4 NO=23 LA GNP LABOR CAPITAL TIME RA FI=EX31.DAT MO NY=1 NX=3 GA=FU,FI PS=SY,FR FR GA(1,1) GA(1,3) PD OU ME=GLS SE TV SS ND=3

7 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา SIMPLIS
MRA (Method = Enter) ! Regression of GNP (Method=ENTER) OBSERVED VARIABLES: GNP LABOR CAPITAL TIME MEANS: COVARIANCE MATRIX SAMPLE SIZES: 23 EQUATION; GNP = LABOR CAPITAL TIME CONST OPTIONS: ND=3 PATH DIAGRAM END OF PROBLEM

8 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา SIMPLIS
MRA (Method = Stepwise) ! Regression of GNP (Method=Stepwise) OBSERVED VARIABLES: GNP LABOR CAPITAL TIME MEANS: COVARIANCE MATRIX SAMPLE SIZES: 23 EQUATION; GNP = LABOR TIME CONST OPTIONS: ND=3 ME=GLS MI PATH DIAGRAM END OF PROBLEM

9 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL สำหรับ ANOVA
LAB SHEET IV

10 ตารางที่ 4 ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ANOVA

11 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL for ANOVA
DA NI=3 NO=18 LA Y D1 D2 RA FI=ANOVA_DUMMY.DAT MO NY=1 NX=2 GA=FU,FR PS=SY,FR PD OU ME=ML SE TV ND=3


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL/SIMPLIS สำหรับ MRA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google