งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด พื้นฐาน ทางสถิติ The Basic Idea of Statistics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด พื้นฐาน ทางสถิติ The Basic Idea of Statistics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิด พื้นฐาน ทางสถิติ The Basic Idea of Statistics

2 ทำไมต้องศึกษา สถิติ ?

3

4

5

6

7 เหรียญรางวัลโอลิมปิควิชาการ มีผลอย่างไรต่อวิทยาศาสตร์ของ ประเทศ ? Correlation? Citation = 3861 x จำนวนเหรียญ + 323847

8 ผลสรุ ป ปัญหา คำถาม เก็บรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปและ อภิปรายผล ตอบปัญหา หรือคำถาม ได้หรือไม่ จบ สมมติ ฐาน ข้อมูลที่ ต้องการ ผล ได้ ไม่ได้ (Statistical Life Cycle : SLC)

9 สถิติ 1. จำนวนหรือค่าที่ได้จากการ รวบรวมข้อมูล แสดงถึง ข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ อย่างมีความหมาย เช่น จำนวน...

10 สถิติ 2. ศาสตร์ว่าด้วยระเบียบวิธี ทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย ข้อมูล

11

12 สถิติ พรรณนา สถิติอนุมาน Statistics

13 สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ สถิติบรรยาย ” เป็นสถิติที่มุ่งศึกษาเพื่อ อธิบายเรื่องราวต่างๆ ของกลุ่มประชากร (Population) สถิติพรรณนา มีหลายชนิด ได้แก่ สถิติพื้นฐาน เช่น ความถี่ สัดส่วน ร้อยละ การวัดตำแหน่ง เช่น อันดับที่ ควอไทล์ เด ไซล์ เปอร์เซ็นไทล์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เช่น ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ย เรขาคณิต ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค การวัดการกระจาย เช่น พิสัย พิสัยควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน สัมประสิทธิ์กระจาย

14 สถิติอ้างอิง (Inferential statistics) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สถิติอนุมาน เป็นสถิติที่มุ่งศึกษาเพื่อลง ข้อสรุปของประชากร โดยเก็บรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มย่อยที่เรียกว่า กลุ่ม ตัวอย่าง (Sample) แล้วนำผลการศึกษา ไปสรุปอ้างอิงถึงกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่า กลุ่ม ประชากร (Population) ซึ่งเป็นกลุ่ม เป้าหมายที่ต้องการศึกษา สถิติอ้างอิงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ – การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ค่าต่างๆ ที่คำนวณได้จากข้อมูลที่เก็บ รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง เรียกว่า ค่าสถิติ (Statistic) มีคุณสมบัติเป็นตัวแปร (Variable) สถิติอ้างอิง (Inferential statistics)

15 ประชากร (Population) หมายถึงกลุ่ม ของสมาชิกทุกหน่วยที่เราต้องการศึกษา ลักษณะ (Characteristics) บางอย่าง พารามิเตอร์ (Parameter) หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงคุณสมบัติบางประการของ ประชากร ตัวอย่าง (Sample) หมายถึงกลุ่มย่อยของ สมาชิกในกลุ่มประชากรที่เลือกมาเพื่อศึกษา ลักษณะที่สนใจ ค่าสถิติ (Statistic) หมายถึงตัวเลขการ วัดผลที่ได้จากตัวอย่าง ตัวแปร (Variable) หมายถึงลักษณะของ ประชากรที่เราสนใจวิเคราะห์ คำศัพท์ของคำที่ เกี่ยวข้อง

16 การเก็บรวบรวม ข้อมูล การนำเสนอ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปล ความหมาย ข้อมูล ขั้นตอนทางสถิติ

17 แบบฝึกทักษะ เอกสารประกอบการสอน หน้า 6


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด พื้นฐาน ทางสถิติ The Basic Idea of Statistics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google