งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรชุด (Array) Chapter Introduction to Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรชุด (Array) Chapter Introduction to Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปรชุด (Array) Chapter 5 231402 Introduction to Programming
Department of Computer Business

2 ตัวแปรชุด เป็นการตั้งชื่อตัวแปรเพียงชื่อเดียวแต่สามารถเก็บข้อมูลได้หลายตำแหน่ง การอ้างถึงข้อมูลภายในนั้น จะมีตัวเลขเป็นตัวบอกตำแหน่ง (Index) ว่าเป็นข้อมูลในตำแหน่งใด ตัวแปรชุดสามารถมีได้หลายมิติ แล้วแต่การใช้งาน เช่น 1 มิติ , 2 มิติ และ อื่น ๆ Introduction to Programming Department of Computer Business

3 ตัวแปรชุด อาร์เรย์ 1 มิติ รูปแบบ Type Variable[size] Example
char name[20]; int data[10]; Introduction to Programming Department of Computer Business

4 ตัวแปรชุด การเข้าถึงข้อมูล
สามารถทำได้โดยระบุตำแหน่งของข้อมูลที่ต้องการ เช่น a[0]=20; a[1]=30; printf(“value = %d”,a[1]); Introduction to Programming Department of Computer Business

5 ตัวแปรชุด อาร์เรย์ 2 มิติ รูปแบบ Type Variable[row][column] Example
row คือ ขนาดของตัวแปรชุดด้าน row column คือ ขนาดของตัวแปรชุดด้าน column Example char name[5][20]; int data[3][3]; Introduction to Programming Department of Computer Business

6 ตัวแปรชุด การเข้าถึงข้อมูล
สามารถทำได้โดยระบุตำแหน่งของข้อมูลที่ต้องการ เช่น a[0][0]=20; a[1][3]=30; printf(“value = %d”,a[3][0]); Introduction to Programming Department of Computer Business


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรชุด (Array) Chapter Introduction to Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google