งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 10: Hypothesis Testing: Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 10: Hypothesis Testing: Application"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 10: Hypothesis Testing: Application

2 10.1 Overview of Test Procedure
พิจารณา H0 เป็น Simple hypo ส่วนใหญ่จะใช้ H1 ใน 2 รูปแบบ 1. One-sided Alternative --> One-tailed Test --> กำหนด Critical Region ในรูป: --> 2. Two-sided Alternative --> Two-tailed Test

3 Test Procedure A 1. กำหนด 2. เลือก Test statistic และคำนวณ Critical Region of size 3. คำนวณค่าของ Test statistic จากข้อมูล sample 4. สรุปผลการทดสอบ --> Reject H0 เมื่อค่า Test stat อยู่ใน Critical Region --> Accept H0 เมื่อค่า Test stat อยู่ใน Acceptance Region

4 Test Procedure B 1. กำหนด 2. เลือก Test statistic
3. คำนวณค่า Test statistic และค่า P-value (P-value = ค่า Level of significance ต่ำที่สุดที่เราจะสามารถ Reject H0 ได้) 4. สรุปผลการทดสอบ --> Reject H0 ถ้าค่า ที่ต้องการ --> Accept H0 ถ้าค่า ที่ต้องการ

5 10.2 Test of Means Test Procedure ที่มีให้คำตอบค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว มีประเด็นเดียวที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม การเลือก Test Statistic - ในเชิงทฤษฎี: เลือก Test stat จาก Likelihood Ratio Test - ในทางปฏิบัติ: Test stat จาก Likelihood Ratio Test จะตรงกับ Pivotal statistic (เพียงแต่เปลี่ยนจาก ของ H0 เท่านั้น)

6 10.2 Test of Means กรณี X ~ Normal หรือ n-large และ -->
จาก Likelihood Ratio Test ควรเลือก Test statistic เป็น กรณี n-large แต่ --> เลือก Test stat เป็น กรณี X ~ N, n-small และ

7 10.3 Test of Difference b/w Means
กรณี X1, X2 ~ N หรือ n1, n2 large และ --> เลือกใช้ กรณี n1, n2 large แต่ > ใช้ S2 แทน ในสูตรบน กรณี X1, X2 ~ N แต่ n1, n2 small และ

8 10.5 Test of Ratio of Two Variances
10.4 Test of Variances Assume X ~ Normal เสมอ --> Test Stat ที่เหมาะสม (จาก Likelihood Ratio Test) จะเป็น 10.5 Test of Ratio of Two Variances Assume X1, X2 ~ Normal --> เลือก Test Stat เป็น

9 Chapter 11: Linear Regression Analysis

10 11.1 Introduction Regression Analysis
= การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำนายค่าตัวแปรที่เราสนใจ จากค่าตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Dependent var = Explained var = Endogenous var Independent var = Explanatory var = Exogenous var Simple Regression vs Multiple Regression รูปแบบความสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุด Linear Regression Model:

11 Assumptions of Linear Regression Analysis
1. ค่าเฉลี่ยของ 2. Variance ของ มีค่าคงที่ (Homoscedasticity) 3. ไม่ correlated ต่อกัน: (No Autocorrelation) 4. xi กับ ไม่ correlated ต่อกัน: มีการแจกแจงแบบปกติ

12 NOTE 1. เป็น Normal Yi เป็น Normal
3. ในกรณีไม่รู้ค่า parameters เราสามารถหาค่า estimate ของ parameters จากข้อมูล Sample: 3 วิธี - Method of Least Squares - Maximum Likelihood Method - Method of Moments


ดาวน์โหลด ppt Chapter 10: Hypothesis Testing: Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google