งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหา วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหา วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหา วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

3 วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย
สามารถใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกันได้ เพื่อความประหยัด เพื่อความเชื่อถือได้ของระบบงาน ประหยัดเวลา ค่าเดินทาง

4 ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

5 สัญญาณ Analog & Digital

6 ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล มี 3 แบบ

7 โครงสร้างของระบบเครือข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) อุปกรณ์ในการเชื่อมการติดต่อสื่อสาร

8 การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. การต่อเชื่อมผ่านช่องทาง COM1 COM2 และ LPT

9 การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. การต่อเชื่อมเข้ากับบัฟเฟอร์เครื่องพิมพ์

10 การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล

11 การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. การเชื่อมต่อผ่านระบบผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง

12 Parallel Transmission
การสื่อสารข้อมูล แบบอนุกรม Serial Transmission แบบขนาน Parallel Transmission 1 ตัวส่ง ตัวรับ 1 ตัวรับ ตัวส่ง

13 รูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่าย

14 รูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่าย
Hybrid MESH

15 ประเภทของเครือข่าย LAN EXTRANET INTRANET MAN INTERNET WAN VAN

16 LAN Local Area Network

17 ประโยชน์ของ LAN Sharing of peripheral devices Sharing of programs and data Better communication Access to database

18 Metropolitain Area Network
MAN Metropolitain Area Network

19 WAN Wide Area Network ทวีปเอเชีย ประเทศไทย ทวีปอื่น

20 VAN Value-Added Network
NECTEC GNET

21 INTERNET สื่อสารข้อมูลทั่วโลก มีสารสนเทศทุกประเภท หลายภาษา E-Mail EDI
IRC Telnet FTP

22 INTRANET เครือข่ายในองค์กร เป็นระบบปิด ห้ามบุคคลภายนอกเข้า
มีระบบความปลอดภัย

23 EXTRANET เครือข่ายในองค์กร ธุรกิจเดียวกัน กลุ่มธนาคาร
มีระบบความปลอดภัย

24 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีชีลต์ Unshielded Twisted-Pair UTP สายโคแอกเชียล Coaxial สายใยแก้วนำแสง Fiber Optic Cable

25

26 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
เครื่องทวนซ้ำสัญญาณ (Repeater) ฮับ (Hub) สวิตช์ (Switch)

27 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
เราท์เตอร์ (Router)

28 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer)

29 NIC - Network Interface Card หรือ แลนการ์ด - LAN Card

30 END


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหา วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google