งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์

2 ขอบเขตการศึกษาวิชารัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ ขอบเขตการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ 1. การปกครอง 2. กฎหมายสาธารณะ 3. พรรคการเมือง 4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5. ปรัชญาทางการเมือง 6. รัฐประศาสนศาสตร์ 7. การปกครองเปรียบเทียบ

3 แนวโน้มของวิชารัฐศาสตร์ในทศวรรษหน้า
John Naisbitt เชื่อว่าจะมีแนวโน้มเกิดขึ้น 10 ประการ คือ 1. การเบ่งบานของเศรษฐกิจที่เป็นทั้งโลก 2. การฟื้นฟูทางด้านศิลปะ 3. การเกิดขึ้นของตลาดเสรีสังคมนิยม 4. วิธีดำเนินชีวิตแบบ “ทางโลกกับชาตินิยมทางวัฒนธรรม” 5. การแปรรัฐสวัสดิการให้เป็นรัฐเอกชน 6. การผงาดขึ้นของแปซิฟิกริม 7. ทศวรรษที่สตรีก้าวสู่ความเป็นผู้นำ 8. ยุคแห่งชีววิทยา 9. การฟื้นฟูของศาสนา 10.ชัยชนะของปัจเจกชน

4 แนวคิดของ Naisbitt ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ด้านการเมืองการปกครอง 2. สามารถใช้ในการวิเคราะห์กระแสทางการเมืองของโลก 3. สมารถใช้อธิบายถึงความล่มสลายของสังคมนิยม 4. การเปลี่ยนแปลงด้านทฤษฎีการเมือง 5. ด้านการต่างประเทศ 6. ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 7. สถาบันทางการเมือง 8. กฎหมายสาธารณะ

5 โดยแบ่งเป็นส่วนๆไว้ 6 ภาค คือ 1. อำนาจในความหมาย
Alvin Toffer ได้เรียบเรียง วิเคราะห์และพยากรณ์การเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของโลกในศตวรรษหน้า โดยแบ่งเป็นส่วนๆไว้ 6 ภาค คือ 1. อำนาจในความหมาย 2. ชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบอภิสัญลักษณ์ 3. สงครามสารสนเทศ 4. อำนาจในองค์กรยืดหยุ่น 5. การเคลื่อนย้ายของอำนาจทางการเมือง 6. การเคลื่อนย้ายอำนาจโลก

6 The End


ดาวน์โหลด ppt รัฐศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google