งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF_THEN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF_THEN"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF_THEN
คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม ตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF_THEN

2 คำสั่ง IF/THEN/ELSE เป็นคำสั่งควบคุมให้ทำงานโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
แบบที่ 1 มีคำสั่งชุดเดียว IF เงื่อนไข THEN Statement ELSE Statement; โดยกำหนดเงื่อนไข ให้เลือกทำงาน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำคำสั่งที่อยู่หลัง THEN ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำคำสั่งที่อยู่หลัง ELSE

3 ตัวอย่าง ให้ผู้ใช้ป้อนอายุถ้าอายุที่ป้อนมากกว่า 25 ปี จะแสดงข้อความคุณแก่แล้ว ถ้าน้อยกว่า 25 แสดงข้อความคุณยังเป็นวัยรุ่น PROGRAM IF_1; Uses wincrt; VAR AGE : INTEGER; BEGIN WRITE(‘กรุณาป้อนอายุ’);READLN(AGE); IF AGE > 25 THEN WRITELN(‘คุณแก่แล้ว’) ELSE WRITELN (‘คุณยังเป็นวัยรุ่น’); END.

4 คำสั่ง IF/THEN/ELSE เป็นคำสั่งควบคุมให้ทำงานโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
แบบที่ 2 มีหลายชุดคำสั่ง IF เงื่อนไข THEN BEGIN Statement; END ELSE END;

5 PROGRAM IF_2; Uses wincrt; VAR AGE : INTEGER; BEGIN WRITELN(‘กรุณาป้อนอายุ’);READLN(AGE); IF AGE > 25 THEN WRITELLN(‘คุณแก่แล้ว’); WRITELN(‘อายุคุณคือ’, AGE); END ELSE WRITELN(‘คุณยังเป็นวัยรุ่น’); WRITELN (‘อายุคุณคือ’,AGE); END; END.

6 กรณีมีเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก
สามารถเขียนคำสั่ง IF ซ้อน IF ได้หลาย ๆ เงื่อนไข If เงื่อนไข Then else If เงื่อนไข Then else If เงื่อนไข Then else

7 โปรแกรม check grade Program grade; Uses wincrt; Var score : integer;
Begin Write('input your score ');readln(score); If(score >=80) and (score <=100) Then write('******A******') else If(score >=75) and (score <=79) Then write('******B+******') If(score >=70) and (score <=74) Then write('******B******') If(score >=65) and (score <=69) Then write('******C+******') If(score >=60) and (score <=64) Then write('******C******') Else If(score >=55) and (score <=59) Then write('******D+******') If(score >=50) and (score <=54) Then write('******D******') write('*****E*****'); End.

8 แบบฝึกหัด IF จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน แล้วให้ตรวจสอบตัวเลข 2 จำนวน ถ้าจำนวนแรกมากกว่าจำนวนที่สอง ให้หาผลต่างของสองจำนวน ถ้าจำนวนที่สองมากกว่าให้หาผลบวก เขียนโปรแกรมเช็คคะแนน โดยเปรียบเทียบดังนี้ ถ้าคะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 50 พิมพ์ผ่าน ต่ำกว่า 50 พิมพ์ข้อความตก จงเขียนโปรแกรมเช็คน้ำหนักมาตรฐาน โดยให้มีการรับค่าน้ำหนัก ส่วนสูง และเพศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ถ้าเป็นเพศหญิง น้ำหนักมาตรฐาน=ส่วนสูง-110 ถ้าเป็นเพศชาย น้ำหนักมาตรฐาน=ส่วนสูง-100 ถ้าน้ำหนักที่คุณรับเข้ามาเมื่อคำนวนแล้วน้ำหนักเกินมาตรฐานให้แสดงข้อความว่า your are fat แต่ถ้าน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐานให้พิมพ์ว่า your are thin ป้อนตัวเลข 1 จำนวน แล้วตรวจสอบว่าตัวเลขที่ป้อนเป็นเลขคู่ หรือ เลขคี่


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF_THEN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google