งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สรีรวิทยาของพืช 1202 320 (Plant Physiology)
13 กรกฎาคม 2552

2 ระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอน และการสังเคราะห์ ATP
ในปฏิกิริยาแสง พลังงานทำให้เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจากระบบแสง II ไปยังระบบแสง I ในการนี้ทำให้เกิดการสร้าง ATP และ NADPH

3 ความสำคัญของปฏิกิริยาแสงก่อให้เกิด
1. การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี (ATP และ NADPH) 2. การปลดปล่อยออกซิเจนสู่สิ่งแวดล้อม

4 โฟโตฟอสโฟริเลชัน (Photophosphorylation)
เป็นกระบวนการสร้าง ATP จากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจากระบบแสง II ไปยังระบบแสง I ADP + Pi ATP + H2O แสง

5 ที่มา : http://ideonexus. com/wp-content/uploads/2009/01/electronchain
ที่มา :

6 กระบวนการ Dark reactions
- เกิดในสโตรมา ปฏิกิริยาแรก คือ RuBP CO2 + RuBP PGA Carboxylase จากนั้น PGA PGAL

7 เอนไซม์ Rubisco 2PGA +CO2 RuBP Rubisco + O2 +CO2 Carboxylation
Phosphoglycolate + PGA +O Oxygenation + O2

8 การตรึง CO2 1. CO2 Fixation CO2 + RuBP (3-PGA) Rubisco

9 3. Regeneration of CO2 receptor (RuBP)
2. Reduction 3. Regeneration of CO2 receptor (RuBP)

10

11 ความเข้มแสงสูง, อากาศร้อน
Photorespiration ความเข้มแสงสูง, อากาศร้อน ปากใบปิด CO2 ในใบต่ำ

12 เอนไซม์ Rubisco 2PGA +CO2 RuBP Rubisco + O2 +CO2 Carboxylation
+O Oxygenation 2PGA Phosphoglycolate + PGA RuBP

13

14 การตรึง CO2 ในพืช C4

15 C3-Plant C4-Plant

16 การนำผลผลิตจาก PS ไปใช้ประโยชน์
1. น้ำตาลไทรโอสถูกเปลี่ยนเป็นแป้งไปเก็บไว้ในคลอโรพลาสต์ในเวลากลางวัน 2. เคลื่อนย้ายไปที่บริเวณไซโทพลาสซึมเพื่อสร้างเป็นซูโครสลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของพืช

17 ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
ปัจจัยภายในพืช 1. โครงสร้างของใบ 2. การสะสมน้ำตาลในเซลล์มีโซฟิลล์

18 ปัจจัยภายนอก 1. อุณหภูมิ 2. แสง 3. คาร์บอนไดออกไซด์

19

20

21 http://hyperphysics. phy-astr. gsu. edu/hbase/Biology/imgbio/kranzm

22 http://hyperphysics. phy-astr. gsu. edu/hbase/Biology/imgbio/kranzm

23 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของพืช C3, C4 และ CAM
1. ผลผลิตตัวแรกของการตรึง CO2 3-PGA OAA 2. เอนไซม์ตัวแรกที่ตรึง CO2 Rubisco PEP carboxylase 3. โครงสร้างของใบ ไม่มี คลอโรพลาสต์ ในเซลล์บันเดิลชีท มีคลอโรพลาสต์ ใน เซลล์บันเดิลชีท ใบอวบน้ำ

24 ของคาร์บอนที่ถูกตรึง 8. ประสิทธิภาพการใช้น้ำ
4. โฟโตเรสไปเรชัน ประมาณ 25% ของคาร์บอนที่ถูกตรึง จะสูญเสียออกไป ไม่เกิดการสูญเสีย คาร์บอนโดย โฟโตเรสไปเรชัน ไม่เกิด 5. ผลของก๊าซออกซิเจน ยับยั้งการตรึง CO2 ไม่ยับยั้งการตรึง CO2 6. CO2 Compensation point ppm 1-10 ppm 7. ผลผลิต ปานกลาง สูง ต่ำ 8. ประสิทธิภาพการใช้น้ำ


ดาวน์โหลด ppt วิชา สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google