งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
UMAPORN

2 CARBOHYDRATE Carbohydrate Monosaccharide Oligosaccharide
Polysaccharide

3 Monosaccharide [CH2O]n, n = 3-7 Triose ; C3
หน่วยที่เล็กที่สุดที่ร่างกายสามารถดูดซึม ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที [CH2O]n, n = 3-7 Glyceraldehyde Triose ; C3 Aritose Tetose ; C4 Ribose Pentose ; C5 Glucose Hexose; C6 Sedoheptulose Heptose ; C7

4 Glucose Galactose fructose

5 Oligosaccharide เป็นน้ำตาลที่เกิดจากน้ำตาลโมเลกุล เดี่ยว 2- 3 ตัวมารวมกัน Disaccharide maltose, sucrose, lactose, cellobiose Trisaccharide Raffinose ; glucose+galactose+fructose

6 maltose

7 lactose

8 sucrose

9 Polysaccharide Storage Polysaccharide Structural Polysaccharide
Starch : 20% amylose + 80% amylopectin Glycogen Insulin Structural Polysaccharide Cellulose Chitin Agar

10 Polysaccharide

11 Protein Polymer of Amino Acids
Essential amino acid ร่างกายไม่ สามารถ สังเคราะห์ได้ Non-essential amino acid ร่างกายสามารถ สังเคราะห์ได้

12 Polypeptide

13 หน้าที่และความสำคัญของโปรตีน
โครงสร้างหลักของร่างกาย ทำหน้าที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหว แหล่งพลังงาน Enzyme Hemoglobin Albumin Immunity

14 LIPID / FAT Unsaturated Fatty Acid
คาร์บอนอย่างน้อย 1 ตำแหน่งจับ กันแบบ double bond ทำปฏิกิริยากับ ออกซิเจน, แสง, ความร้อน ทำให้เกิดการเหม็น หืน เช่น ไขมันพืช Saturated Fatty Acid คาร์บอนทุกตำแหน่งจับกันแบบ single bond เช่น ไขมันสัตว์, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันปาล์ม

15 Lipid / fat

16 ENZYME สารอินทรีย์จำพวกโปรตีน ทำหน้าที่เป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยาเคมี
Co-factor : Zn 2+, Mg 2+, Fe 2+, Fe 3+, Ca 2+ Co-enzyme : NAD+, FAD+ อัตราการทำงานของ enzyme อุณหภูมิ pH : pepsin = , lipase = 7, sucrase = 6.2 ความเข้มข้นของ enzyme ความเข้มข้นของ substrate

17 Enzyme

18

19

20 INHIBITOR Competition Inhibitor มีรูปร่าง เหมือน Enzyme
Non- Competition Inhibitor ระงับ การทำงานของ Enzyme

21

22

23 แบบฝึกหัด ถ้าสาร a b c d เป็นสารตัวกลางที่ เกิดขึ้นในบางขั้นตอนของ กระบวนการหายใจ ตามลำดับ และ มี enzyme เฉพาะอย่างเป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยา ทำให้ enzyme C ทำงาน ไม่ได้ ปฏิกิริยาหลังจากนี้เป็น อย่างไร M N O P Q a b c d

24 แบบฝึกหัด ใส่สารชนิดที่ 1 ลงในเซลล์ที่เลี้ยง ไว้ในหลอดทดลอง ผลปรากฎว่า กระบวนการหายใจของเซลล์ หยุดชะงักลง หลังจากนั้นทดสอบ เพื่อหาปริมาณของสารพบว่า สาร a และ b มีปริมาณปกติ ไม่พบสาร c สาร d มีปริมาณสูงมากกว่าปกติ จง เขียนลำดับขั้นปฏิกิริยากระบวนการ หายใจของเซลล์


ดาวน์โหลด ppt เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google