งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างขั้นตอนการนำเสนอ คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ตามโครงการผ่านระบบ Swis เมื่อหน่วยงานจะดำเนินงานในโครงการ ในโครงการนั้นต้องการให้มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมตามโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างขั้นตอนการนำเสนอ คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ตามโครงการผ่านระบบ Swis เมื่อหน่วยงานจะดำเนินงานในโครงการ ในโครงการนั้นต้องการให้มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมตามโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างขั้นตอนการนำเสนอ คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ตามโครงการผ่านระบบ Swis
เมื่อหน่วยงานจะดำเนินงานในโครงการ ในโครงการนั้นต้องการให้มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมตามโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณครูที่เป็นเจ้าของโครงการจะต้องดำเนินงานในการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยทำการเสนอผ่านระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน ซึ่งมีลำดับขั้นตอนในการนำเสนอขอแต่งตั้งจากทางหน่วยงานมาสู่ผู้อำนวยการ และการอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งจากผู้อำนวยการมายังหน่วยงาน ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

2 1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการทำการแจ้งข่าวผ่านระบบ
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการทำการแจ้งข่าวผ่านระบบ เข้าสู่ระบบ คลิกแจ้งข่าว/สร้างแฟ้มผลงาน

3 หมายเลข 2 แนบไฟล์เอกสารคำสั่งขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
หมายเลข 1 การใส่หัวข้อเรื่องให้ใช้คำว่า ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ ครั้งที่ (ครั้งที่ขออนุมัติ ) หมายเลข 2 แนบไฟล์เอกสารคำสั่งขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 1 2 3 หมายเลข 3 พิมพ์ชื่อโครงการและใส่เว็บที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนในการนำข้อมูลมาใส่ดังนี้ 4 5 คลิกที่นี่ 6 7 8 หมายเลข 4 เลือกชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ หมายเลข 5 เลือกประเภทข่าว หมายเลข 6 เลือกชื่อโครงการ หมายเลข 7 เลือกแจ้งการดำเนินการระดับฝ่าย หมายเลข 8 ข้อความที่ใช้ในการขออนุมัติแต่งตั้ง

4 หมายเลข 3 3.1 เข้าไปคลิกที่ ข้อมูลโรงเรียน 3.2 คลิกที่จำนวนโครงการ
หมายเลข 3 3.1 เข้าไปคลิกที่ ข้อมูลโรงเรียน 3.2 คลิกที่จำนวนโครงการ 3.3 เลื่อนหาชื่อโครงการที่จะขอแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วคลิก 3.4 หน้าแสดงโครงการให้เอาเมาส์มาคลิกที่แถบ Address bar แล้วทำการคัดลอกไปวางไว้ที่หน้าของการแจ้งข่าวตรงส่วนของเว็บที่เกี่ยวข้อง

5 รูปแบบการพิมพ์ข้อความตรงส่วนของเว็บที่เกี่ยวข้อง คือ
3.5 หน้าแสดงรายละเอียดของการมอบหมายหน้าที่ของบุคลากรตามโครงการในระบบให้เอาเมาส์มาคลิกที่แถบ Address bar แล้วทำการคัดลอกไปวางไว้ที่หน้าของการแจ้งข่าวตรงส่วนของเว็บที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการพิมพ์ข้อความตรงส่วนของเว็บที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการ.... (ชื่อโครงการ)...ต่อด้วยเครื่องหมาย || ...(เว็บเพจที่คัดลอกมาจากแถบ Address bar ) , รายงานหน้าที่ของบุคลากรโครงการในระบบ || ...(เว็บเพจที่คัดลอกมาจากแถบ Address bar )

6 2. ฝ่าย/แผนกตรวจเช็ค ข่าวที่แจ้งเข้าไปในระบบ จะแสดงที่ข่าวการดำเนินงานที่หน้าของหน่วยงาน
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก ติดตามเข้าไปอ่านข่าวการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ แล้วทำการตรวจสอบข้อมูลให้มีรายละเอียด ครบ ดังนี้

7

8 ผลของการพิจารณาจากหัวหน้าฝ่าย
แจ้งไม่ผ่าน จะต้องคลิกที่ O ข่าวการดำเนินงาน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง คือไฟล์เอกสารขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องกลับไปแก้ไขตามที่หัวหน้าฝ่ายได้ให้คำแนะนำแล้วทำการส่งข่าวเข้ามาอีกครั้งเป็น การขออนุมัติ (ครั้งที่ 2 )

9 แจ้งผ่าน จะต้องคลิกที่ O ข่าวประชาสัมพันธ์

10 3. ผลการพิจารณาจากผู้อำนวยการ
เมื่อฝ่าย/แผนก ได้ Port ผลการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจากระดับฝ่ายแล้ว ผู้ประสานงานท่านอธิการจะทำการปริ้นต้นฉบับนำเสนอให้ผู้อำนวยการลงนามและทำการ Port แจ้งผ่านระบบเพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้ทราบ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างขั้นตอนการนำเสนอ คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ตามโครงการผ่านระบบ Swis เมื่อหน่วยงานจะดำเนินงานในโครงการ ในโครงการนั้นต้องการให้มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมตามโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google