งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกลุ่มโรคตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกลุ่มโรคตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกลุ่มโรคตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10
วีระศักดิ์ ชายผา ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc.

2 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (1/8)
Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด Neoplasms (C00-D48) โรคเนื้องอก Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89) โรคเลือด และอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

3 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (2/8)
Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม Mental and behavioral disorders (F00-F99) โรคทางจิตเวช และความผิดปกติของพฤติกรรม Diseases of the nervous system (G00-G99) โรคระบบประสาท

4 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (3/8)
Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคของตา และ ส่วนประกอบของตา Diseases of the ear and mastoid process (H60-H95) โรคของหู และปุ่มกกหู Diseases of circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด

5 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (4/8)
Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

6 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (5/8)
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคของระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ Pregnancy, childbirth and the puerperium (O00-O99) การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด

7 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (6/8)
Certain conditions originating in the perinatal period (P00-P96) ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (Q00-Q99) รูปร่างผิดปกติมาแต่กำเนิด การพิการผิดรูป และโครโมโซมผิดปกติ

8 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (7/8)
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified (R00-R99) อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่เคยระบุไว้ Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00-T98) การบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลติดตามเหตุจากภายนอก

9 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (8/8)
External causes of morbidity and mortality (V01-Y98) สาเหตุภายนอกของการป่วยและตาย Factors influencing health status and contact with health services (Z00-Z99) ปัจจัยที่มีผลต่อสถานสุขภาพและการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt การจัดกลุ่มโรคตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google