งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎร พระราชทานของที่ระลึกแก่ ผู้ทูลเกล้าฯถวายเงิน กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

3 กำหนดการ เวลา ๐๗.๐๐น. ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยและทันตกรรม
เวลา ๐๗.๐๐น ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยและทันตกรรม เวลา ๐๙.๐๐ น ลงทะเบียน ๑. ผู้รับเข็มพระราชทานของที่ระลึก(มูลนิธิพอ.สว.) ๒. ผู้ร่วมงานทั้งหมด (โดย สสจ. มห.) เวลา ๑๒.๓๐ น ขานชื่อเฉพาะผู้มาลงทะเบียนเข้าประจำที่ ตามลำดับ(ผู้แทนรับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย กรรมการและอนุกรรมการ ,ผู้รับพระราชทานเข็ม เครื่องหมาย พอ.สว.,เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. ,โล่ ) เวลา ๑๓.๐๐ น. ชักซ้อมความเข้าใจในการเข้ารับ พระราชทานของที่ระลึก โดยให้สมาชิกพอ.สว.และ อาสาสมัคร พอ.สว.ทุกคนไปรวมกันที่ประทับ ๒ เพื่อซักซ้อมถ่ายภาพ และร้องเพลง ๒ เพลง ๑.เพลงมุกดาสวรรค์ ๒.เพลงดุจบิดรมารดา เวลา ๑๔.๐๐ น เตรียมรับเสด็จ

4 กำหนดการ เวลา ๑๔.๐๐ น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนาม ฮ. ชั่วคราวพระตำหนักภูพานราชนิเวชไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว (โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร) เสด็จถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ

5 ผู้ถวายมาลัยข้อพระกร ๔ ท่าน ได้แก่
ภริยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ภริยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ ภริยานายอำเภอนิคมคำสร้อย เสด็จเข้าที่ประทับ ๑

6 ประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดมุกดาหาร
(ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดมุกดาหาร เบิกผู้ทูลเกล้าฯถวายเงิน(ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกเป็นรายบุคคล ประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดมุกดาหาร (ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) เป็นผู้แทนทูลเกล้าฯ ถวายเงินทั้งหมด และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก สำหรับรายอื่นๆ เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.เข้ารับพระราชทานเงินบริจาค

7 เลขาธิการมูลนิธิ พอ. สว
เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.เบิกผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบุญยืน คำหงษ์ เข้ารับพระราชทานเข็มกรรมการและอนุกรรมการ) และเบิกอาสาสมัครเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ เป็นรายบุคคล ตามลำดับ

8 ผู้ใหญ่บ้านกราบทูลรายงานสถานภาพหมู่บ้าน
พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน แก่ผู้แทนนักเรียน ชาย ๖ คน หญิง ๖ คน พระราชทานของเด็กเล่น แก่ผู้แทนนักเรียนอนุบาล ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน พระราชทานหนังสือธรรมะ และของที่ระลึก แก่ผู้ใหญ่บ้านและครู(ผอ.โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์) พระราชทานเครื่องนุ่งห่ม และยาตำราหลวง แก่คนชรา ชาย ๑๐ คน หญิง ๑๐ คน

9 เสด็จเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ
เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มาตรวจรักษา และหน่วยสัตวแพทย์ นพ.สสจ.มุกดาหาร ถวายรายงานสรุปผลการตรวจรักษา ผอ.รพ.มุกดาหารถวายรายงานผู้ป่วยเป็นรายบุคคล เสด็จเข้าที่ประทับ ๒ ทรงประทานพระโอวาทและร่วมร้องเพลงกับสมาชิก พอ.สว.(เพลงดุจบิดรมารดา) ฉายพระรูปร่วมกับอาสาสมัคร ครั้งละประมาณ ๒๐ คน

10 เสด็จออกจากที่ประทับ ๒ เพื่อไปห้องสรง
ตัวแทนจากหน่วยงาน, องค์กร ,ประชาชนทูลเกล้าถวายของที่ระลึก เสด็จออกจากห้องสรง เสด็จถึงลานเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าส่งเสด็จ

11 ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์
ชั่วคราว (โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร) เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ

12 การแต่งกาย อาสาสมัคร พอ.สว. สวมเสื้อ พอ.สว. ปักชื่อ-สกุล และตำแหน่งด้วยไหมสีแดง สตรี สวมกระโปรงสีน้ำเงินหรือดำคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น บุรุษ สวมกางเกงขายาวสีน้ำเงินหรือดำ รองเท้าหุ้มส้น บุคคลอื่น แต่งเครื่องแบบ หรือ แต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น

13 การถ่ายภาพ สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. จัดเตรียมช่างถ่ายภาพ ผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกภาพหมู่อาสาสมัคร จะจัดส่งภาพขนาด ๘X๑o นิ้ว ให้ทุกคน โดยจัดส่งภาพ สสจ. มุกดาหารและจะแจ้งให้ท่านมา ติดต่อรับภาพได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๓๐ ,๐ ๔๒๖๑ ๔๕๐ , ๐๘ ๖๓๘๙ ๑๓๒๔ ช่างถ่ายภาพของจังหวัดให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ พอ.สว. ก่อน

14 การเตรียมพื้นที่รับเสด็จฯ
ครั้งที่ ๑ -สำรวจพื้นที่ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดย นพ.ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว - ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร - รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร - นพ.สสจ.มุกดาหาร - นายอำเภอนิคมคำสร้อย - ผอ.ร.ร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

15 ครั้งที่ ๒ จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมคณะทำงานเตรียมรับเสด็จฯ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

16 ครั้งที่ ๓ -ประชุมเตรียมความพร้อมโดยส่วนล่วงหน้า เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. ณ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ โดย พล.รอ.คมสรร บุษประเวช ผอ.สนผ.รอ. - รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร - นพ.สสจ.มุกดาหาร - นายอำเภอนิคมคำสร้อย - ผอ.ร.ร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

17 ประชุมคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการพยาบาล
ครั้งที่ ๔ ประชุมคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการพยาบาล บริการทันตกรรม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา โรงพยาบาลมุกดาหาร

18 ครั้งที่ ๕ ประชุมหน่วยถวายความปลอดภัย วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย ขอเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน

19 ขอเชิญคณะกรรมการ อนุกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับเสด็จฯ ในวันศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ บ้านสุริโย ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร ตามกำหนดการ ขอเชิญร่วมทูลเกล้าถวายเงิน

20 จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมรับเสด็จ ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๐๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ (รายละเอียดในเอกสาร) ความก้าวหน้าของการเตรียมการรับเสด็จฯ คณะที่ ๒

21 การทูลเกล้าถวายเงิน บริจาค ได้รับพระราชทาน ใบอนุโม ทนาบัตร ใบเสร็จ รับเงิน เงิน ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เงิน ๑๐,๐๐๐ -๙,๙๙๙ บาท ครุภัณฑ์ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ครุภัณฑ์ ๑๐,๐๐๐ -๙,๙๙๙ บาท เหรียญทอง ได้ ไม่ได้ มูลนิธิ พอ.สว.จะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตร โดยผ่าน สสจ.มุกดาหาร ภายหลัง

22 ใบแสดงความประสงค์จะทูลเกล้าถวายเงินสมทบกิจกรรมมูลนิธิ พอ. สว
ใบแสดงความประสงค์จะทูลเกล้าถวายเงินสมทบกิจกรรมมูลนิธิ พอ.สว. ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และ พระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ บ้านสุริโย ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ ข้าพเจ้าชื่อ สกุล ที่อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด มีความประสงค์จะทูลเกล้าถวายเงิน เพื่อสมทบกิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สว.จำนวนเงิน บาท ( ) โดยจ่ายเป็นเงินสด/เช็ค โดยจะนำจ่ายในวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ที่อยู่ และให้ออกใบอนุโมทนาบัตรและใบเสร็จรับเงินในนาม บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด   ลงชื่อ ผู้แจ้งความประสงค์ ( )   หมายเหตุ ผู้ทูลเกล้าถวายเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ขึ้นไปจะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นรายบุคคล


ดาวน์โหลด ppt วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google