งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INC 341 1 PT & BP INC341 Obtaining Transfer Functions Lecture 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INC 341 1 PT & BP INC341 Obtaining Transfer Functions Lecture 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INC 341 1 PT & BP INC341 Obtaining Transfer Functions Lecture 2

2 INC 341 2 PT & BP Transfer Function of Subsystems Electrical Systems Mechanical Systems Translational Rotational Electromechanical Systems

3 INC 341 3 PT & BP Translational Mechanical System Components

4 INC 341 4 PT & BP Example Input คือแรง f(t)Output คือระยะทาง x(t)

5 INC 341 5 PT & BP

6 INC 341 6 PT & BP Two-degree of freedom system จะมี 2 สมการคิดที่มวลแต่ละก้อน เนื่องจาก x1 และ x2 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาเดียวกัน เราจะใช้ทฤษฎี superposition

7 INC 341 7 PT & BP a. Forces on M 1 due only to motion of M 1 b. Forces on M 1 due only to motion of M 2 c. All forces on M 1

8 INC 341 8 PT & BP a. Forces on M 2 due only to motion of M 2 b. Forces on M 2 due only to motionof M 1 c. All forces on M 2

9 INC 341 9 PT & BP

10 INC 341 10 PT & BP Rotational Mechanical System Components

11 INC 341 11 PT & BP Example

12 INC 341 12 PT & BP a. Torques on J 1 due only to the motion of J 1 b. torques on J 1 due only to the motion of J 2 c. final free-body diagram for J 1

13 INC 341 13 PT & BP a. Torques on J 2 due only to the motion of J 2 b. torques on J 2 due only to the motion of J 1 c. final free-body diagram for J 2

14 INC 341 14 PT & BP Gear

15 INC 341 15 PT & BP เทียบเท่ากับ op-amp ในวงจรไฟฟ้า

16 INC 341 16 PT & BP

17 INC 341 17 PT & BP การย้ายตัวต้านทางจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง (Number of destination teeth/Number of source teeth) 2

18 INC 341 18 PT & BP Example Move J1 and D1 to the right

19 INC 341 19 PT & BP Transfer Function of Subsystems Electrical Systems Mechanical Systems Translational Rotational Electromechanical Systems

20 INC 341 20 PT & BP Permanent Magnet Motor

21 INC 341 21 PT & BP Vb = Back electromotive force (Back emf) Kb = Back emf constant ia = Armature current Tm = torque Kt = Motor torque constant

22 INC 341 22 PT & BP Applying Kirchoff’s voltage law

23 INC 341 23 PT & BP แทน ia กับ vb ด้วยสูตรที่กล่าวมา แล้วแปลงเป็น frequency domain จะเหลือแต่ Tm ที่ยังไม่ทราบค่า ซึ่งจะสามารถหาได้จาก สมการของ load

24 INC 341 24 PT & BP Typical equivalent mechanical loading on a motor แล้วแทนค่า Tm นี้ในสมการก่อน

25 INC 341 25 PT & BP เนื่องจากโดยปกติแล้ว La << Ra สมการจึงสามารถลดรูปเหลือ

26 INC 341 26 PT & BP พบว่า transfer function อยู่ในรูปแบบ การหาค่า K ทั้ง 2 ค่าจะหาจาก torque-speed curve Note: Dynamometer เอาไว้วัด torque vs speed

27 INC 341 27 PT & BP จาก Take inverse laplace และให้ La << Ra นี่คือสมการ torque – speed curve

28 INC 341 28 PT & BP วัด T stall และ ω no-load

29 INC 341 29 PT & BP Example ระบบมี torque-speed curve ตามรูป ให้หา transfer function

30 INC 341 30 PT & BP ย้าย load ทั้งหมดไปรวมกันทาง motor

31 INC 341 31 PT & BP แต่ output ที่ต้องการคือ θL ซึ่งอยู่อีกฝั่งของ gear


ดาวน์โหลด ppt INC 341 1 PT & BP INC341 Obtaining Transfer Functions Lecture 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google