งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี
ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds (ตอนที่ 3) การละลายของสารประกอบไออนิกและสมการไอออนิก นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2552

2 Properties of Molecules
Figure Water Molecules Surround Ions Properties of Molecules พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/4/2017

3 พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ
พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/4/2017

4 ผลการทดลองการละลายสารประกอบไอออนิก นำมาใช้เป็นกฎการละลาย ของสารประกอบได้
พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/4/2017

5 Soluble Ionic Compounds
1. สารประกอบของธาตุ Group 1A(1) ions (Li+, Na+, K+, etc.) และ ammonium ion (NH4+) สามารถละลายได้ดี 2. สารประกอบ nitrates (NO3-), acetates (CH3COO- or C2H3O2-) และ perchlorates (ClO4-) ละลายได้ดี 3. สารและกอบ chlorides (Cl-), bromides (Br-) and iodides (I-) are soluble, ยกเว้น เกิดกับ of Ag+, Pb2+, Cu+, and Hg22+. 4) สารประกอบ sulfates (SO42-) ละลายได้, ยกเว้น เกิดกับ Ca2+ ,Sr2+, Ba2+, and Pb2+. Insoluble Ionic Compounds 1. สารประกอบโลหะ hydroxides ไม่ละลาย, ยกเว้น เกิดกับ Group 1A(1) และ Group 2A(2) (ตั้งแต่ Ca2+ ลงมา). 2. สารประกอบ carbonates (CO32-) และ phosphates (PO43-) ไม่ละลาย, ยกเว้น เกิดกับ Group 1A(1) และ NH4+. 3. สารประกอบ sulfides are ไม่ละลาย ยกเว้น เกิดกับ Group 1A(1), Group 2A(2) และ NH4+. พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/4/2017

6 Writing Reactions Ways to write reactions: silver nitrate + sodium chloride 1) Molecular Equation (ME): Write all as molecules Example: AgNO3 (aq) + NaCl (aq) > AgCl(s) + NaNO3 2) Complete Ionic Equation (CIE): Write soluble ionic compounds as ions; show all ions. Example: Ag+ (aq) + NO3- (aq) + Na+ (aq) + Cl- (aq) ----> AgCl(s) + Na+ (aq) + NO3- (aq) 3) Net Ionic Equation (NIE): Eliminate Spectator Ions Example: Ag+ + Cl > AgCl(s) พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/4/2017

7 Reaction Types A. Precipitation Reactions
Example: Predict product when mix K2SO4 & BaCl2 and write CIE and NIE 2K+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- --- BaSO4(s) + 2K+ + 2Cl- Ba SO  BaSO4(s) (NIE) พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/4/2017

8 Reaction Acid-Base 1. Definitions
Arrhenius: Acid = substance which releases H+ in water. Base = substance which releases OH- in water. Examples: HCl --- H+ + Cl- NaOH --- Na+ + OH- Bronsted-Lowry: Acid = Proton Donar Base = Proton Acceptor Example: NH3 + HCl --- NH4Cl พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/4/2017

9 ตัวอย่าง soluble or insoluble
Ca3(PO4)2 K2S Mg(NO3)2 AgI BaSO4 (NH4)2SO4 พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/4/2017

10 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google