งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิกิริยาจัดเรียงตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิกิริยาจัดเรียงตัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิกิริยาจัดเรียงตัว
4.ปฏิกิริยา Amine กับ nitrous acid(HNO2) 4.1 ปฏิกิริยา1oAliphatic amine กับ HNO2 NaNO2+ HCl HNO2 CH3CH2CH2-NH2 Alcohol + Alkene+N2 0-5 0C ปฏิกิริยาแทนที่ (Substitution) CH3CH2CH2OH + N2 CH3CHCH3 OH ปฏิกิริยาจัดเรียงตัว ใหม่(rearangement) CH3CH=CH2 + H+ ปฏิกิริยากำจัด (Elimination)

2 กลไกปฏิกิริยาขั้นแรกจะได้ diazonium salt
1oAliphatic amine(R-NH2) ทำปฏิกิริยากับ nitrous acid(HNO2)ให้ diazonium salt(R-N2+) 0-50C NaNO2 + HCl HNO2 + NaCl HO-N=O R-NH2 R-N=N-OH + H2O R-NH- HO-N=O R-N=N + + OH- diazonium salt

3 กลไกปฏิกิริยาขั้นที่ 2 การสลาย diazonium
salt ให้ผลผลิต alcohol,alkene และ N2 HNO2 0-50C CH3CH2CH2-NH2 -N=N + CH3CH2CH2-NH2 diazonium salt CH3CH2CH2 + CH3CH CH3 + CH3CH2CH2 + + N2 2ocarbonium ion 1ocarbonium ion - H + H2O H2O CH3CHCH3 OH CH3CH=CH2 CH3CH2CH2OH

4 4.2 ปฏิกิริยา1o Aromatic amine กับ HNO2
NH2 HNO2 NaNO2+ HCl NH2 -N=N + 0-5 0C Br CuBr diazonium salt CN CuCN N=N + Cl CuCl H H3PO2 OH H2O I KI

5 4.3 ปฏิกิริยาจับคู่ (Azo coupling)
Diazonium salt ของ 1o Aromatic amine เป็น electrophile อย่างอ่อนสามารทำปฏิกิริยากับ สารประกอบอะโรเมติกที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา เช่น Phenol หรือ Aniline ให้สารประกอบ Azo(Ph-N=N-Ph) เป็นสารที่ใช้ทำสีย้อมผ้า ปฏิกิริยาจับคู่ จะเกิดที่ตำแหน่ง para หรือ ortho ของหมู่-OH หรือ -NH2

6 กลไกปฏิกิริยา Azo coupling ที่ตำแหน่ง
para ของ Phenol N=N + N=N OH + OH H Azo compound Phenol Diazonium salt - H+ N=N OH H +

7 ? ? ? NH2 H NO2 H2O/heat NH2 HO3S H2O CH3CH2CH2CH2-NH2 NaNO2 1. HCl
ปฏิกิริยา 1o Aromatic amine กับ HNO2 ให้ diazonium salt NH2 NO2 1. NaNO2 HCl 0-50c ? H (Azo coupling) diazonium salt NH2 HO3S NaNO2 HCl 0-50c ? H2O/heat 2. diazonium salt ปฏิกิริยาสลาย diazonium salt ปฏิกิริยา1o Aliphatic amine กับHNO2 ให้ diazonium salt CH3CH2CH2CH2-NH2 3. NaNO2 HCl 0-50c ? H2O ปฏิกิริยาสลาย diazonium salt


ดาวน์โหลด ppt ปฏิกิริยาจัดเรียงตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google