งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C10H8 + 12O2  10CO2 + 4H2O The Types of Chemical Reaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C10H8 + 12O2  10CO2 + 4H2O The Types of Chemical Reaction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C10H8 + 12O2  10CO2 + 4H2O The Types of Chemical Reaction
1. ปฏิกิริยาการรวมตัว (Combination) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากสารโมเลกุลเล็กๆ รวมตัวกันเป็นสารโมเลกุลใหญ่ ธาตุสองชนิดอาจรวมกันแล้วได้สารผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น ปฏิกิริยาเผาไหม้ (Combustion) : - ออกซิเจนรวมกับสารประกอบอื่น - ทำให้เกิด CO2 (g) และ H2O - เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน C10H8 + 12O2  CO2 + 4H2O

2

3 การสังเคราะห์ (Synthesis) :
- สารประกอบสองชนิดขึ้นไปรวมกันเป็น 1 ชนิด - ตัวอย่างเช่น 8Fe + S8  8FeS

4 2(H-O-H)  2(H-H) + O=O 2. ปฏิกิริยาสลายตัว (Decomposition) :
- เป็นปฏิกิริยาตรงข้ามกับการสังเคราะห์ - สลายหรือแตกตัวโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็ก - ตัวอย่างเช่น 2 H2O  2H2 + O2 2(H-O-H)  2(H-H) + O=O สลายพันธะ H-O จำนวน 4 พันธะ สร้างพันธะ H-H จำนวน 1 พันธะ สร้างพันธะ O=O จำนวน 1 พันธะ

5 3. ปฏิกิริยาแทนที่ (Replacement) :
- ธาตุอะตอมหนึ่งแทนที่ธาตุอีกอะตอมหนึ่งในสารประกอบ - ตัวอย่างเช่น 1) Mg(s) + 2 H2O  Mg(OH)2 + H2 ....Single Replacement 2) Pb(NO3)2 + 2 KI  PbI2 + 2KNO3 ....Double Replacement Single Replacement Double Replacement

6 KMnO4 (s) K2MnO4(s) + MnO2(s) +O2(g)
ปฏิกิริยาสะเทิน (Nuelization) : - เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบส - เป็นปฏิกิริยาระหว่าง H+ และ OH- - เกิดเกลือกับน้ำ - ตัวอย่างเช่น HBr + NaOH  NaBr + H2O ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox reaction): - ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน เช่น KMnO4 (s) K2MnO4(s) + MnO2(s) +O2(g)


ดาวน์โหลด ppt C10H8 + 12O2  10CO2 + 4H2O The Types of Chemical Reaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google