งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ทดสอบน้ำในโลชัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ทดสอบน้ำในโลชัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ทดสอบน้ำในโลชัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
โครงงาน วิชา สุขศีกษา เรื่อง ทดสอบน้ำในโลชัน จัดทำโดย เด็กหญิง กุศลิน ปินตา ม.1/2 เลขที่ 3 เด็กหญิง ชนกฤทัย นิลแก้ว ม.1/2 เลขที่ 10 เด็กชาย ธีรวัชร โชครวมชัย ม.1/2 เลขที่ 25 เด็กชาย นันทภพ บุณยานันต์ ม.1/2 เลขที่ 30 เด็กชาย พรต พันแสง ม.1/2 เลขที่ 35 เด็กหญิง เวธกา แพวัฒนเลิศ ม.1/2 เลขที่ 48 เสนอ ดร. สุมน คณานิตย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน สตรีวิทยา ๒

2 คำนำ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสุขศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ทางคณะผู้จัดทำเลือกที่จะทำโครงงานเรื่อง โลชันต้านภัยหนาว เนื่องจากในขณะนี้เป็นฤดูหนาว ปัญหาที่พบบ่อยก็คือ ผิวแห้ง แตก และขาดความชุ่มชื่น ซึ่งโลชันสามารถแก้ปัญหานี้ได้ คณะผู้จัดทำทราบดีว่าน้ำเป็นส่วนประกอบของโลชันทุกยี่ห้อ แต่มีผู้ผลิตบางรายได้เพิ่มปริมาณน้ำเกินกำหนด เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มปริมาณ ทำให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราขาทุน ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ทางคณะผู้จัดทำจึงทำการทดลองตรวจสอบ โลชันเพื่อค้นหาโลชันที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยทำการสุ่มตัวอย่างโลชันในท้องตลาด 9 ยี่ห้อ มาทดลอง โดยทางคณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ไมมากก็น้อยผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ คณะผู้จัดทำ

3 กิตติกรรมประกาศ คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำโครงงานสุขภาพ ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครอง ที่ได้ช่วยกรุณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงงานนี้ จนสำเร็จลุล่วง และขอขอบคุณ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนอนุมัติ ดร. สุมน คณานิตย์ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการทำการทดลองแก้ปัญหาที่ติดขัด รวมทั้งเอกสารค้นคว้า และให้คำแนะนำทำให้โครงงานนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี   คณะผู้จัดทำ

4 บทคัดย่อ โครงงานสุขภาพเรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดลองดูว่าโลชันในท้องตลาดยี่ห้อใดมีน้ำเป็นส่วนผสมน้อยที่สุด เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มต้องการหาโลชันที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่น้อย มีขั้นตอนการทำคือ นำโลชันทุกยี่ห้อในท้องตลาดมา แล้วบีบลงในแผ่นกระดาษแล้วรอซักพัก แล้วดูว่าโลชันชนิดไหนที่ บีบใส่แผ่นกระดาษนั้น มีน้ำซึมออกมามาก แสดงว่าโลชันนั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบมาก เราจึงเลือกซื้อโลชันที่มีคุณภาพที่ดีและมีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่น้อยได้

5 วัตถุประสงค์ 1. ค้นหาโลชั่นที่มีคุณภาพดีที่สุด 2
วัตถุประสงค์ 1. ค้นหาโลชั่นที่มีคุณภาพดีที่สุด 2. ให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณสมบัติจริงของสินค้า ไม่ใช่ทราบจากผู้ผลิตที่โฆษณาเกินจริง ขอบเขตการศึกษา ระยะเวลา : 1 เดือน (8 พฤศจิกายน 2553 – 8 ธันวาคม 2553 )

6 อุปกรณ์การทดลอง 1.โลชั่น 9 ยี่ห้อ ได้แก่ C’care Body series Niver
1.โลชั่น 9 ยี่ห้อ ได้แก่ C’care Body series Niver Eucerin Gohnson’s Oriental Princess Citra Babi mild Vaseline 2. กระดาษลอกลาย 3.กรรไกร 4.กล้องถ่ายรูป

7 ขั้นตอนการทดลอง

8 เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

9 ตัดกระดาษ ออกเป็น 4 ส่วน

10 กระดาษที่ตัดเสร็จแล้ว

11 เตรียมโลชั่นที่จะทดลองมาพร้อมกระดาษ

12 บีบโลชั่น 1 หยด ลงบนกระดาษ

13 พับกระดาษให้โลชั่นกระจายทั่วแผ่นกระดาษ

14 สังเกตและบันทึกผลการทดลอง

15 สรุปและบันทึกผลการทดลอง
ในการทดลองโลชันนั้นได้ทราบว่าโลชันที่มีน้ำผสมอยู่น้อย และมีคุณภาพดีนั้นเมื่อปล่อยไว้ซักพักแล้วดูในกระดาษจะไม่มีน้ำซึมออกมาทางด้านหลังแต่ถ้าโลชันที่มีน้ำผสมอยู่มากและมีคุณภาพต่ำจะมีน้ำซึมออกมาทางด้านหลังของกระดาษอยู่ที่ยี่ห้อว่าชนิดไหนผสมน้ำมากกว่ากัน เมื่อเราทดลองเสร็จก็นำโลชันทุกยี่ห้อมาเปรียบเทียบว่าโลชันยี่ห้อไหนนั้นมีน้ำซึมออกมามากที่สุดและยี่ห้อไหนมีน้ำซึมออกมามากที่สุด

16 สรุปผล โลชันที่มีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่มากเป็นอันดับ ที่ 1 C’CARE อันดับ ที่ 2 JOHNSON อันดับ ที่ 3 ORIENTAL PRINCESS อันดับ ที่ 4 CITAR อันดับ ที่ 5 EUCERIN อันดับ ที่ 6 NIVEA อันดับ ที่ 7 BABY MILD อันดับ ที่ 8 VASELINE อันดับ ที่ 9 BODY SERIES โลชันที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่น้อยที่สุดคือ “ ยี่ห้อ BODY SERIES “ ของ Amway ส่วนโลชันที่มีคุณภาพไม่ค่อยดีและน้ำเป็นส่วนผสมอยู่มากคือ “ ยี่ห้อ C’CARE ”

17 เอกสารอ้างอิง

18 Thank you


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ทดสอบน้ำในโลชัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google